Specijalni rat-definicija!

 

DEFINICIJE Dolje navedene definicije uglavnom su preuzete iz nove stručne literature izrađena za potrebe djelovanja Vojske SAD. Neki su nazivi i objašnjenja prilagođena našem nazivlju dok su pojedine definicije izmijenjene u odnosu na definicije navedene u Rječniku Ministarstva obrane SAD44. Ciljana publika – CP (Target Audience – TA):

Cilj djelovanja IO koji može biti: jedna osoba, manja ili veća grupa osoba te manja ili veća zajednica. Ovisno o planovima, potrebama, prikupljenim i obrađenim saznanjima utvrđuje se cilj (ili više njih).

Elektronsko ratovanje (Electronic warfare – EW) označava procese prikupljanja, obrade i korištenja podataka dobivenih primjenom sustava za prikupljanje komunikacijskih i drugih signala; mogu biti napadne i obrambene naravi.

Globalna informacijska mreža – GIM (Global Information Grid – GIG): Sustav međusobno povezanih različitih IKS, na različitim razinama djelovanja i postojanja (lokalne, regionalne, nacionalne, nadregionalne, globalne) u jedinstvenu globalnu informacijsku mrežu.

Globalna informacijska infrastruktura – GII (Global Information Infrastructure – GII): Globalno povezani komunikacijski i informacijski sustavi s ciljem globalne disperzije dostupnih obavijesti i znanja.

Gravitacijsko središte (Center of Gravity – COG) – Izvor moći strane u sukobu koji je potrebno zauzeti (ili na neki način onemogućiti njegovo djelovanje) kako bi se stekla odlučujuća prednost. Informacija (Information): Informacijski sadržaj kod kojeg je, djelovanjem ljudskog uma, ulaznim podacima pridružen smisao i značaj.

Informacijska nadmoć (Information Superiority) Stanje pri kojem je jedna od strana u informacijskom sukobu preuzela 44 Department of Defence Dictionary of Military and associated Terms – 12 April 2001. (As Amended Through 30 September 2010), Joint Publication 1-02, URL: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf, 11.12.2010. 142 NATIONAL SECURITY AND THE FUTURE 2 (10) 2009. kontrolu i nadzor nad protivničkim IKS, informacijskim sadržajem ili ključnim osobama uz istovremenu zaštitu vlastitih potencijala čime su stvoreni uvjeti za utjecaj na CP na strateškoj razini odlučivanja i djelovanja.

Informacijske operacije – IO (Information Operations): Skup mjera, radnji i djelovanja poduzetih prema protivničkim informacijama, IKS, osobama i kognitivnim procesima s ciljem uništavanja, onemogućavanja i usporavanja njihovog djelovanja ili pak preuzimanja nadzora nad njihovim djelovanjem, uz istovremeno osiguravanje primjerene razine zaštite vlastitih informacija, kognitivnih procesa, IKS i osoba. Možemo ih nazivati i operacijama utjecaja (Influence Operations) i kognitivnim operacijama (Cognitive Operations).

Informacijski okoliš (Information environment – IE): Skup osoba, organizacija i IKS koji organiziraju i provode prikupljanje, obradu, organiziranu pohranu, korištenje i dostavu obavijesti i izvjesnica te temeljem istih donose odluke o djelovanju. Čine ga sve tri domene: fizička, informacijska i kognitivna.

Informacijski sadržaj: Sadržaj koji ulazi, kreće se i izlazi iz IKS: podaci, informacije, znanje, izvjesnice.

Informacijsko-komunikacijski sustav – IKS (Information system): Cjeloviti sustav koji služi za prikupljanje, obradu, organiziranu pohranu, korištenje, prikazivanje i dostavu informacijskog sadržaja. Informacijska sigurnost (Information security) – Zaštita informacija, IKS i s njima povezanih osoba od neovlaštenog pristupa, korištenja i zlouporaba.

Iskorištavanje računalnih mreža – IRM (Computer Network Exploitation – CNE): Djelovanje vlastitih računalnih mreža prema protivničkim računalnim mrežama s ciljem prikupljanja obavijesti.

Javna diplomacija (Public Diplomacy): Javno informacijsko djelovanje prema stranoj i međunarodnoj javnosti s ciljem ostvarivanja nacionalnih ciljeva i zadaća, s naglaskom na jačanje ugleda i utjecaja kod stranih CP onoga tko takve oblike djelovanja planira i provodi.

Primarna CP je strana javnost. 143G. Akrap: Informacijske strategije i oblikovanje javnoga znanja Napad računalnim mrežama – NRM (Computer Network Attack – CNA): Napad, korištenjem vlastitih računalnih mreža, na protivnička računala i računalne mreže s ciljem onemogućavanja njihovog djelovanja (djelomično ili u potpunosti) s obzirom na njihov informacijski sadržaj.

Obmanjivanje (Deception): Djelovanje s ciljem obmanjivanja protivničkih, prvenstveno vojnih, potencijala kako bi ih se navelo na donošenje odluka koje idu u prilog obmanjivaču.

Obrana računalnih mreža – ORM (Computer Network defence – CND): Djelovanje kojim se vlastite računalne mreže s pripadajućim informacijskim sadržajem brane od neautoriziranih pristupa (vanjskih ili unutarnjih) kojima se pokušava pratiti i/ili onemogućiti njihovo djelovanje i/ili ukrasti informacijski sadržaj (njegov dio ili pak cjelinu).

Odnosi s javnošću (Public Affairs – PA): Djelovanja prema svim dostupnim javnostima s ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadaća. Primarna CP je domaća javnost.

Operacije korištenjem računalnih mreža (Computer Network Operations) – Združeni oblik djelovanja CNA, CND i CNE s ciljem ostvarivanja postavljenih zadaća u okviru odobrenih operacija. Protuizvjesnica: Izvjesnica nastala na temelju protuznanja, uslijed koje se njeni korisnici navode na donošenje pogrešnih odluka.

Protuobavijest (disinformation): Svjesno iskrivljena, nepotpuna te djelomično ili potpuno netočna obavijest, koje je naručitelj i stvarni autor prikriven, kojoj je cilj da CP, utjecajem na kognitivnoj razini, navede na donošenje odluka koje im nanose štetu, odnosno kratkoročno i/ili dugoročno mijenja njihov KJZ.

Protuznanje: Pogrešno znanje oblikovano, između ostalog, na temelju pogrešnih informacija i protuobavijesti.

Psihološke operacije – PO (Psychological operations _ PSYOP) Skup planiranih djelovanja prema različitim CP na određenom području u određenom prostoru, s ciljem stjecanja informacijske nadmoći, odnosno oblikovanja informacijskog prostora u vlastitu korist kako bi se, 144NATIONAL SECURITY AND THE FUTURE 2 (10) 2009. kratkoročno i/ili dugoročno utjecalo na volju, stavove, mišljenje i donošenje odluka CP.

Specijalne informacijske operacije (Special Information Operations – SIO): Informacijske operacije posebne naravi za čije je planiranje i provođenje potrebno dobiti posebne dozvole i odobrenja jer bi njihovim razotkrivanjem, onemogućavanjem ili naknadnim identificiranjem naručitelja, planera i provoditelja mogla biti nanesena znatna šteta za nacionalne interese.

Strateško komuniciranje (Strategic Communication – SC): Aktivna komunikacija (slušanje-pričanje, dvosmjenro) sa stranim CP koje donose odluke i djeluju na strateškoj razini, a s ciljem promocije, izvršavanja i zaštite vlastitih nacionalnih interesa, strategija i ciljeva na području pod (ili skorom mogućom) kontrolom navedene CP.

Izvor: Gordan Akrap

Stric Ivan!