“BOŽANSKA TOČKA” U MOZGU

U pokrajnjoj ulici sirotinjske četvrti Porto Alegrea u Brazilu nekih šezdesetak, sedamdesetak ljudi naguralo se u malu, klimavu drve- njaru s limenim krovom. Razne su dobi i rasa, djeca i starci, crni, bi­ jeli, smeđi, uglavnom sirotinja. Među muškarcima mnogi na sebi imaju živopisne ogrtače ili plašteve, a oko vrata nizove perlica; žene su odjevene kao za vjenčanje, u dugim taftenim ili svilenim haljina­ ma. Ulazeći u glavnu sobu toga kućerka ljudi padaju ničice pred ol­ tarom na kojem su poslagani afrički i indijanski totemi, kipići malog Isusa, Djevice Marije u raznoraznim bojama, slike i figurice svetaca, i svakojaka svježa hrana. Oltar je osvijetljen svijećama i žmirkavim božičnim žaruljicama. Nekoliko se žena tako trese da ih treba pridr­ žavati. Ovi su se ljudi okupili radi ceremonije um banga, slične »bije­ lom« vudu ritualu. Žele doći u dodir s duhovima, žele da ih oni obuzmu. Izlazi bubnjar i otpočinje ujednačen, neprekidan, hipnoti- čni ritam. Ljudi tvore rasplesani krug, njišući glavama i tijelima na- prijed-natrag u ritmu bubnja. I tako cijelu noć plešu i pjevaju dok ih jednog po jednog obuzima duh. To je praćeno žestokim drmusa­ njem, stanjem koje izgleda kao gubljenje svijesti, mumljanjem čudnih zvukova i povremenim padanjem na pod kao pri epilepti- čnom napadu.

U predgrađu Minneapolisa sedamdesetak, osamdesetak mladih Amerikanaca, uglavnom srednje klase, okupilo se na mjestu koje iz­ gleda kao rock klub. To je karizmatička kršćanska ceremonija. Trešti muzika i soba je ispunjena sablasnim pulsirajućim svjetlom. »Isus je živ! Isus je živ!« grmi iz golemih zvučnika. Nekoliko se ljudi ljulja naprijed-nazad, lica podignutih prema stropu u ekstazi, govoreći nepoznatim jezicima. Neki čovjek uzvikuje: »Ispunjen sam zlim du­ hovima!« i pada na pod migoljeći se kao zmija. Ostali ga okružuju i viču: »Odlazi! Ovdje si nepoželjan!« Pokušavaju egzorcirati duhove iz njega. U dalekom sjevernom Nepalu, tibetanski su se redovnici oku­ pili u samostanu za godišnji Mani Rimdu festival. Došli su prizvati duh Tanchi Panchana, boga plesa. Redovnici pale likove zlih božan­ stava koja im priječe put i prave mandalu, magični krug u kojem može obitavati bog plesa. I sami će ući u mandalu i sjediniti se sa svojim bogom. »Gospodaru«, poju, »dodirni moje tijelo, govor i um. Dopusti da svim srcem prebivam u tvojoj magičnoj mandali…. Mo­ je srce, srce ovoga tijela postalo je bog plesa.« U svakoj kulturi, od pamtivijeka, ljudi su izravno komunicirali sa svojim Bogom ili bogovima, sa zlim i dobrim duhovima. Počet­ kom 1990-tih kanadski neuropsihijatar Michael Persinger po prvi put je imao izravno iskustvo Boga. Dr. Persinger nije religiozan, a to je iskustvo doživio u laboratoriju sveučilišta Laurentian.

U to su, međutim, bile uključene izuzetne sile. Dr. Persinger je stavio na gla­ vu translubanjski magnetski stimulator, napravu koja šalje snažno, hitro fluktuirajuće magnetsko polje na odabrana mala područja mož­ danog tkiva. Ako se tom napravom stimuliraju različita područja motornog korteksa, pojedini se mišići trzaju i nehotice poskoče udovi. Stimuliraju li se područja vidnog korteksa, čak i slijepi od ro­ đenja mogu iskusiti što to znači »vidjeti«. U slučaju dr. Persingera, naprava je bila smještena tako da stimulira tkivo sljepoočnog rež­ nja, dijela mozga ispod sljepoočnica. I vidio je »Boga«. »BOŽANSKA KOMPONENTA« Već desetljećima se zna da su u ljudi podložnih epileptičnim napa­ dima (do kojih dolazi u sljepoočnim režnjevima mozga) mnogo češ­ ća duboka duhovna iskustva nego što je to uobičajeno. Profesor V.S. Ramachandran, ravnatelj Centra za mozak i spoznaju pri Kalifornij- skom sveučilištu u San Diegu, cijeli svoj radni vijek radi s epilepti­ čarima. Nakon napada pacijenti mu redovito govore stvari kao: »Postoji božanska svjetlost koja sve obasjava«, »Postoji konačna isti­ na koja leži sasvim izvan dosega običnog uma previše zaokuplje­ nog svakodnevnom vrevom i bukom da bi primijetio ljepotu i veli­ činu svega postojećeg«, ili »Doktore, odjednom mi je sve postalo kristalno jasno.

Više nisam imao nikakvih sumnji.« Pacijent koji je doživio ovo posljednje ispričao je da je »osjetio takav ushit da se u usporedbi s njim sve ostalo doimalo blijedim. U tom je ushitu bilo jasnoće, poimanja božanskog – bez kategorija, bez granica, samo je­ dinstvo sa Stvoriteljem.« Zna se da je epilepsija povezana s eksplozijama električne ak­ tivnosti, jačim od uobičajenih, u određenim područjima mozga i stoga se intenzivno duhovno iskustvo epileptičara već dugo veže za pojačanu aktivnost sljepoočnog režnja. Persingerovo je istraživa­ nje sve to na neki način stavilo u kontrolirane uvjete. Otkrivši da magnetskim poljem može umjetno stimulirati sljepoočne režnjeve, uspio je izdvojiti i istražiti vezu takve stimulacije s različitim mistič­ nim iskustvima, izvantjelesnim doživljajima, iskustvima prošlog ži­ vota, doživljavanjem NLO-a (neidentificiranih letećih objekata), i tako dalje – a sve to u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. U ve­ likoj većini slučajeva, podražaj sljepoočnog režnja izaziva jedno ili više ovakvih iskustava. Jedna od Persingerovih suradnica, Peggy Ann Wright sa Lesley Collegea u Cambridgeu, u Massachusettsu, proučavala je vezu iz­ među povišene aktivnosti sljepoočnog režnja i takozvanih šaman- skih doživljaja.

To su putovanja duše u daleke predjele iskustva, a svrha im je komunicirati s duhovima živih i mrtvih te donijeti savje­ te za ozdravljenje. Rad Wrightove također je pokazao da ritmičko bubnjanje, kakvo se koristi u raznim duhovnim ritualima, uzbuđuje sljepoočne režnjeve i za njih vezana područja limbičnog sustava. Persingerov se rad, kako smo vidjeli, fokusirao na duhovna is­ kustva izazvana umjetnim podražavanjem sljepoočnih režnjeva. Godine 1997, V.S. Ramachandran i suradnici načinili su još jedan korak prema povezivanju pojačane aktivnosti sljepoočnog režnja s duhovnim iskustvima – ovoga puta u »normalnih« ljudi pod nor­ malnim uvjetima. Na sljepoočnice zdravih ljudi i epileptičara pri­ ključene su EEG-elektrode. Otkriveno je da se na spomen vjerskih ili duhovnih riječi ili tema, aktivnost sljepoočnog režnja u zdravih ljudi povećava do jačine slične onoj u epileptičara prilikom napa­ da. Na osnovi toga su zaključili: »Moguće je da u sljepoočnim rež- njevima (posve ‘normalnih’ ljudi) postoji specijalizirano živčano ustrojstvo ‘zaduženo’ za vjeru. Moguće je da je fenomen vjere ‘upro- gramiran’ u mozak.« Sljepoočni režnjevi blisko su povezani s limbičnim sustavom, moždanim centrom za emocije i pamćenje. Dva bitna dijela limbičnog sustava su amygdalum, malena bademasta tvorevina u sredini limbičnog područja, i hipokampus, neophodan za pamćenje iskustava.

Persingerov je rad pokazao da podražavanje ta dva emocionalna centra u mozgu izaziva pojačanu aktivnost sljepooč- nih režnjeva. I obratno, pojačana aktivnost sljepoočnog režnja izazi­ va burnu emocionalnu reakciju. Činjenica da je u to uključen hipo­ kampus, vezan za sjećanje, ima za posljedicu to da, premda većina duhovnih iskustava u sljepoočnom režnju traje samo nekoliko se­ kundi, ona mogu imati snažan i trajan emocionalni utjecaj na cijeli život osobe – koji se često naziva »preobražavajućim«. Uključenost limbičnog sustava ukazuje na važnost emocionalnog faktora u vjer­ skom ili duhovnom iskustvu, za razliku od samog vjerovanja, koje može biti potpuno intelektualno.

Neurobiolozi poput Persingera i Ramachandrana nazvali su područje sljepoočnih režnjeva vezano za vjersko ili duhovno isku­ stvo »božanskom točkom« ili »božanskom komponentom«. Njiho­ vo je mišljenje da se ta božanska točka razvila u mozgu radi ispu­ njenja neke evolucijske svrhe, ali brzo dodaju da to ni na koji način ne dokazuje da Bog uistinu postoji, niti da ljudi uistinu komunicira­ ju s Njim. Što ona, dakle, dokazuje? Je li »božanska točka« neki neurološki trik kojim se priroda poi­ grala s nama zato što je ljudsko vjerovanje u Boga na neki način korisno za prirodu ili društvo? Jesu li se tisućama godina razvijali rituali i simboli, da li su pisani stihovi, cijeli životi posvećivani vjeri, vodeni ratovi i građene katedrale samo zbog električne aktivnosti u nekim dijelovima mozga? Je li silina preobraćenja Sv. Pavla na cesti za Damask samo popratna pojava epileptičnog napada? Ili je »bo­ žanska točka« presudna komponenta naše sveobuhvatnije duhovne inteligencije, a aktivnost sljepoočnog režnja način na koji je priroda omogućila mozgu da sudjeluje u dubljoj spoznaji nas samih i Sve­ mira oko nas?

Kad je harvardski psiholog William James početkom dvadese­ tog stoljeća napisao svoje sad već klasično djelo Raznolikost vjerskih iskustava (The Varieties of Religious Experience) on dabome nije znao za buduća istraživanja »božanske točke«. Ali znao je da epileptični napadi i sklonost određenim oblicima ludila stvaraju iskustva vrlo slična duhovnima, i bio mišljenja da bi »stanoviti medicinski mate- rijalisti«, kako ih je on nazivao, mogli to iskoristiti da umanje zna­ čenje duhovnih iskustava. James je takve materijaliste smatrao »pli- tkoumnima« kad nisu u stanju razlučiti dva bitna i vrlo različita pitanja. Kakva je priroda i biološko ishodište duhovnog iskustva? I koje je njegovo značenje i smisao? Mozak je, po njegovom mišljenje, važan sudionik u većini psiholoških iskustava, ali reći tako nešto ni­ je isto što i reći da se sva takva iskustva mogu svesti »isključivo na neurologiju«. Znanstvenici mogu, na primjer, simuliran »vizualno iskustvo« podražavanjem vidnog korteksa, ali to ne dokazuje da je sam vid halucinacija. U svjetlu najnovijih neuroloških istraživanja čini se očitim da »božanska točka« igra itekako bitnu biološku ulogu pri duhovnom iskustvu. Rad Persingera i Ramachandrana, te drugih neurologa i psihologa koji su proučavali aktivnost »božanske točke« u vezi s lu­ dilom i kreativnošću, potvrđuje vezu između podražaja sljepooč- nog režnja ili limbičnog područja i »abnormalnih« ili »osobitih« is­ kustava raznih vrsta. Međutim da bismo mogli u potpunosti ocije­ niti ulogu »božanske točke«, te iskustava koja ona potiče ili kojima posreduje, moramo pobliže ispitati neka od tih iskustava, ludilo i bolest s kojima su često povezana, i njihovu pozitivnu ulogu pri rje­ šavanju problema, imaginaciji i kreativnosti.

Izvor: D. Zohar SQ Duhovna inteligencija

Stric Ivan!