“BOŽANSKA TOČKA” U MOZGU

U pokrajnjoj ulici sirotinjske četvrti Porto Alegrea u Brazilu nekih šezdesetak, sedamdesetak ljudi naguralo se u malu, klimavu drve- njaru s limenim krovom. Razne su dobi i rasa, djeca i starci, crni, bi­ jeli, smeđi, uglavnom sirotinja. Među muškarcima mnogi na sebi imaju živopisne ogrtače ili plašteve, a oko vrata nizove perlica; žene su odjevene kao za vjenčanje, u dugim taftenim ili svilenim haljina­ ma. Ulazeći u glavnu sobu toga kućerka ljudi padaju ničice pred ol­ tarom na kojem su poslagani afrički i indijanski totemi, kipići malog Isusa, Djevice Marije u raznoraznim bojama, slike i figurice svetaca, i svakojaka svježa hrana. Oltar je osvijetljen svijećama i žmirkavim božičnim žaruljicama. Nekoliko se žena tako trese da ih treba pridr­ žavati. Ovi su se ljudi okupili radi ceremonije um banga, slične »bije­ lom« vudu ritualu. Žele doći u dodir s duhovima, žele da ih oni obuzmu. Izlazi bubnjar i otpočinje ujednačen, neprekidan, hipnoti- čni ritam. Ljudi tvore rasplesani krug, njišući glavama i tijelima na- prijed-natrag u ritmu bubnja. I tako cijelu noć plešu i pjevaju dok ih jednog po jednog obuzima duh. To je praćeno žestokim drmusa­ njem, stanjem koje izgleda kao gubljenje svijesti, mumljanjem čudnih zvukova i povremenim padanjem na pod kao pri epilepti- čnom napadu.

U predgrađu Minneapolisa sedamdesetak, osamdesetak mladih Amerikanaca, uglavnom srednje klase, okupilo se na mjestu koje iz­ gleda kao rock klub. To je karizmatička kršćanska ceremonija. Trešti muzika i soba je ispunjena sablasnim pulsirajućim svjetlom. »Isus je živ! Isus je živ!« grmi iz golemih zvučnika. Nekoliko se ljudi ljulja naprijed-nazad, lica podignutih prema stropu u ekstazi, govoreći nepoznatim jezicima. Neki čovjek uzvikuje: »Ispunjen sam zlim du­ hovima!« i pada na pod migoljeći se kao zmija. Ostali ga okružuju i viču: »Odlazi! Ovdje si nepoželjan!« Pokušavaju egzorcirati duhove iz njega. U dalekom sjevernom Nepalu, tibetanski su se redovnici oku­ pili u samostanu za godišnji Mani Rimdu festival. Došli su prizvati duh Tanchi Panchana, boga plesa. Redovnici pale likove zlih božan­ stava koja im priječe put i prave mandalu, magični krug u kojem može obitavati bog plesa. I sami će ući u mandalu i sjediniti se sa svojim bogom. »Gospodaru«, poju, »dodirni moje tijelo, govor i um. Dopusti da svim srcem prebivam u tvojoj magičnoj mandali…. Mo­ je srce, srce ovoga tijela postalo je bog plesa.« U svakoj kulturi, od pamtivijeka, ljudi su izravno komunicirali sa svojim Bogom ili bogovima, sa zlim i dobrim duhovima. Počet­ kom 1990-tih kanadski neuropsihijatar Michael Persinger po prvi put je imao izravno iskustvo Boga. Dr. Persinger nije religiozan, a to je iskustvo doživio u laboratoriju sveučilišta Laurentian.

U to su, međutim, bile uključene izuzetne sile. Dr. Persinger je stavio na gla­ vu translubanjski magnetski stimulator, napravu koja šalje snažno, hitro fluktuirajuće magnetsko polje na odabrana mala područja mož­ danog tkiva. Ako se tom napravom stimuliraju različita područja motornog korteksa, pojedini se mišići trzaju i nehotice poskoče udovi. Stimuliraju li se područja vidnog korteksa, čak i slijepi od ro­ đenja mogu iskusiti što to znači »vidjeti«. U slučaju dr. Persingera, naprava je bila smještena tako da stimulira tkivo sljepoočnog rež­ nja, dijela mozga ispod sljepoočnica. I vidio je »Boga«. »BOŽANSKA KOMPONENTA« Već desetljećima se zna da su u ljudi podložnih epileptičnim napa­ dima (do kojih dolazi u sljepoočnim režnjevima mozga) mnogo češ­ ća duboka duhovna iskustva nego što je to uobičajeno. Profesor V.S. Ramachandran, ravnatelj Centra za mozak i spoznaju pri Kalifornij- skom sveučilištu u San Diegu, cijeli svoj radni vijek radi s epilepti­ čarima. Nakon napada pacijenti mu redovito govore stvari kao: »Postoji božanska svjetlost koja sve obasjava«, »Postoji konačna isti­ na koja leži sasvim izvan dosega običnog uma previše zaokuplje­ nog svakodnevnom vrevom i bukom da bi primijetio ljepotu i veli­ činu svega postojećeg«, ili »Doktore, odjednom mi je sve postalo kristalno jasno.

Više nisam imao nikakvih sumnji.« Pacijent koji je doživio ovo posljednje ispričao je da je »osjetio takav ushit da se u usporedbi s njim sve ostalo doimalo blijedim. U tom je ushitu bilo jasnoće, poimanja božanskog – bez kategorija, bez granica, samo je­ dinstvo sa Stvoriteljem.« Zna se da je epilepsija povezana s eksplozijama električne ak­ tivnosti, jačim od uobičajenih, u određenim područjima mozga i stoga se intenzivno duhovno iskustvo epileptičara već dugo veže za pojačanu aktivnost sljepoočnog režnja. Persingerovo je istraživa­ nje sve to na neki način stavilo u kontrolirane uvjete. Otkrivši da magnetskim poljem može umjetno stimulirati sljepoočne režnjeve, uspio je izdvojiti i istražiti vezu takve stimulacije s različitim mistič­ nim iskustvima, izvantjelesnim doživljajima, iskustvima prošlog ži­ vota, doživljavanjem NLO-a (neidentificiranih letećih objekata), i tako dalje – a sve to u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. U ve­ likoj većini slučajeva, podražaj sljepoočnog režnja izaziva jedno ili više ovakvih iskustava. Jedna od Persingerovih suradnica, Peggy Ann Wright sa Lesley Collegea u Cambridgeu, u Massachusettsu, proučavala je vezu iz­ među povišene aktivnosti sljepoočnog režnja i takozvanih šaman- skih doživljaja.

To su putovanja duše u daleke predjele iskustva, a svrha im je komunicirati s duhovima živih i mrtvih te donijeti savje­ te za ozdravljenje. Rad Wrightove također je pokazao da ritmičko bubnjanje, kakvo se koristi u raznim duhovnim ritualima, uzbuđuje sljepoočne režnjeve i za njih vezana područja limbičnog sustava. Persingerov se rad, kako smo vidjeli, fokusirao na duhovna is­ kustva izazvana umjetnim podražavanjem sljepoočnih režnjeva. Godine 1997, V.S. Ramachandran i suradnici načinili su još jedan korak prema povezivanju pojačane aktivnosti sljepoočnog režnja s duhovnim iskustvima – ovoga puta u »normalnih« ljudi pod nor­ malnim uvjetima. Na sljepoočnice zdravih ljudi i epileptičara pri­ ključene su EEG-elektrode. Otkriveno je da se na spomen vjerskih ili duhovnih riječi ili tema, aktivnost sljepoočnog režnja u zdravih ljudi povećava do jačine slične onoj u epileptičara prilikom napa­ da. Na osnovi toga su zaključili: »Moguće je da u sljepoočnim rež- njevima (posve ‘normalnih’ ljudi) postoji specijalizirano živčano ustrojstvo ‘zaduženo’ za vjeru. Moguće je da je fenomen vjere ‘upro- gramiran’ u mozak.« Sljepoočni režnjevi blisko su povezani s limbičnim sustavom, moždanim centrom za emocije i pamćenje. Dva bitna dijela limbičnog sustava su amygdalum, malena bademasta tvorevina u sredini limbičnog područja, i hipokampus, neophodan za pamćenje iskustava.

Persingerov je rad pokazao da podražavanje ta dva emocionalna centra u mozgu izaziva pojačanu aktivnost sljepooč- nih režnjeva. I obratno, pojačana aktivnost sljepoočnog režnja izazi­ va burnu emocionalnu reakciju. Činjenica da je u to uključen hipo­ kampus, vezan za sjećanje, ima za posljedicu to da, premda većina duhovnih iskustava u sljepoočnom režnju traje samo nekoliko se­ kundi, ona mogu imati snažan i trajan emocionalni utjecaj na cijeli život osobe – koji se često naziva »preobražavajućim«. Uključenost limbičnog sustava ukazuje na važnost emocionalnog faktora u vjer­ skom ili duhovnom iskustvu, za razliku od samog vjerovanja, koje može biti potpuno intelektualno.

Neurobiolozi poput Persingera i Ramachandrana nazvali su područje sljepoočnih režnjeva vezano za vjersko ili duhovno isku­ stvo »božanskom točkom« ili »božanskom komponentom«. Njiho­ vo je mišljenje da se ta božanska točka razvila u mozgu radi ispu­ njenja neke evolucijske svrhe, ali brzo dodaju da to ni na koji način ne dokazuje da Bog uistinu postoji, niti da ljudi uistinu komunicira­ ju s Njim. Što ona, dakle, dokazuje? Je li »božanska točka« neki neurološki trik kojim se priroda poi­ grala s nama zato što je ljudsko vjerovanje u Boga na neki način korisno za prirodu ili društvo? Jesu li se tisućama godina razvijali rituali i simboli, da li su pisani stihovi, cijeli životi posvećivani vjeri, vodeni ratovi i građene katedrale samo zbog električne aktivnosti u nekim dijelovima mozga? Je li silina preobraćenja Sv. Pavla na cesti za Damask samo popratna pojava epileptičnog napada? Ili je »bo­ žanska točka« presudna komponenta naše sveobuhvatnije duhovne inteligencije, a aktivnost sljepoočnog režnja način na koji je priroda omogućila mozgu da sudjeluje u dubljoj spoznaji nas samih i Sve­ mira oko nas?

Kad je harvardski psiholog William James početkom dvadese­ tog stoljeća napisao svoje sad već klasično djelo Raznolikost vjerskih iskustava (The Varieties of Religious Experience) on dabome nije znao za buduća istraživanja »božanske točke«. Ali znao je da epileptični napadi i sklonost određenim oblicima ludila stvaraju iskustva vrlo slična duhovnima, i bio mišljenja da bi »stanoviti medicinski mate- rijalisti«, kako ih je on nazivao, mogli to iskoristiti da umanje zna­ čenje duhovnih iskustava. James je takve materijaliste smatrao »pli- tkoumnima« kad nisu u stanju razlučiti dva bitna i vrlo različita pitanja. Kakva je priroda i biološko ishodište duhovnog iskustva? I koje je njegovo značenje i smisao? Mozak je, po njegovom mišljenje, važan sudionik u većini psiholoških iskustava, ali reći tako nešto ni­ je isto što i reći da se sva takva iskustva mogu svesti »isključivo na neurologiju«. Znanstvenici mogu, na primjer, simuliran »vizualno iskustvo« podražavanjem vidnog korteksa, ali to ne dokazuje da je sam vid halucinacija. U svjetlu najnovijih neuroloških istraživanja čini se očitim da »božanska točka« igra itekako bitnu biološku ulogu pri duhovnom iskustvu. Rad Persingera i Ramachandrana, te drugih neurologa i psihologa koji su proučavali aktivnost »božanske točke« u vezi s lu­ dilom i kreativnošću, potvrđuje vezu između podražaja sljepooč- nog režnja ili limbičnog područja i »abnormalnih« ili »osobitih« is­ kustava raznih vrsta. Međutim da bismo mogli u potpunosti ocije­ niti ulogu »božanske točke«, te iskustava koja ona potiče ili kojima posreduje, moramo pobliže ispitati neka od tih iskustava, ludilo i bolest s kojima su često povezana, i njihovu pozitivnu ulogu pri rje­ šavanju problema, imaginaciji i kreativnosti.

Izvor: D. Zohar SQ Duhovna inteligencija

Stric Ivan!

About Stric Ivan 2526 Articles
Rano jutro pola pet. Svaki dan putujem na poso kod gazde na poso. Gazda je dobar bio pa mi je poso dao, jer nemam ni za suvu kiflu. Doduše jogurt sam krao dok gazda nije sazno da sam krao. Ondak sam dobio "vaspitnu" tri, četiri od gazde jer je reko da sramotim obitelj gazdinu i moju. Inače gazda je iz sela. Ja sam isto. Al nismo iz istog. Neki dan je bio neki čoek koji se hvali kod gazde da je izumio prozor (windows) i da je zaradio milijarde na račun nas koji nemamo prozor. Mene ne bi preveslo jer mi Prozor imamo u Bosni. I tako... Bio je darežljiv. Ja nisam šćeo jedan taj prozor (windows) al mi je gazda rjeko da ne budem nagao i da uzmem jer bih inače u protuprotivnom trebao za pare kupiti prozor. Kaže ćoek da je iz Amerike i da od para ne zna šta će pa je počeo trovat ljude. Oto se mom gazdi nije dopalo..."Mali!"-ovamo dolazi zovne me gazda. "Idi po burek kod "Trifrtalj Mande" i reci joj da ga zasoli ko što su joj pretci (burekđžije) zasolili Borđžijama. "Za Dom!"-rekoh i odjurih po burek. Trifrtalj Manda je bila ugledni buregđžija, a zvali su ga Manda jer je za okladu pojeo 100 komada ćelapa i popio gajbu piva. A ono tri frtalj je dobio jer mu je još mjesta ostalo za pojest u drobu, pa je ošo kući i pojeo još lonac sarme od prošlog tjedna, jer burek ne jede iz buregđžinice, jer bi time kršio poslovnu politiku. I tako...Vratim se da kod gazde i donesem burek. "Evo gazda ja donio burek, još je vruć, kaže Manda da ga je osobno sam izgazao nogama!" "E takog te volim, kad si poduzetan, kad radiš, pereš suđe, čaše, prostoriju krćme i kada naplatiš." "Dobro gazda, al aj mi reci što nikad ne uzmeš pare kad naplatim?" "Jer svakom drpiš trostruko. Šta si radio onom Palestincu? Jaseru Arafatu? "Ništ..". Jesam ja 100 put rekao kako nije lijepo gledat tuđu ženu? "Pa dobro, ja to od milja..."Od Milja!? Kolko ja znadem ti voliš od milja plavuše a Jaserova je bila crnka i dala mi je onu sliku Alajbegove đamije. "Pa dobro mogu i ja nešto pogledat ako je lijepo". "Možeš ali joj ne moraš davat broj telefona krćme pa da me zivka i psuje tebe, jer onda ja moram objavljivat rat Jaserovim ratnicima". Dok je gazda tako gunđo i kudio me, kaže gospodin prozor( Bill Gates) da je burek famozan, i da nikad nije pojeo tako sladak burek.(!?) Baš je glup taj Bill...burek ne može biti sladak, več odmesa, odsira, i odzelja. Gazda je stajao iza šanka, i glancao čaše, a ja ko ja, imao sam svoju odoru. To mi je gazda kupio. Čizme, pantole, kožnu jaknu, bijelu košulju i crnu kravatu. Eh umalo zaboravih. Gazdina poslovna politika je bila da svi moramo pokrov imati na glavi. Kapu. Ja sam dobio isti ko i gazda, zbog ravnopravnosti, kako mi je gazda kasnije objasnio. I moja i njegova kapa se zvala fes. I došla je Fed Ex-om sa Bliskog Istoka. Ošišo sam se na nulu, a ostavio sam samo brkove za znak raspoznavanja. Jedan put kad se zaratilo, da mi nije brkova ne bih dobro prošao. Uperio čovjek pušku u mene: "Ausweis sofort!" Ja neimadoh osobnu kartu i viknuh: "Heil Hitler". Kamarad možeš ić, reče jedan do njega koji je razumio i kineski. Eto od tada gazdu poznam. Imali smo i slovo iz abecede na njoj, a gazda mi je i to objasnio, da su se to Hrvati pod tim slovom borili da bi posvojili Bosnu, Hercegovinu, Sanđžak komad Italije točnije Trst jer se tamo išlo u šverc riflama. Pa da i oni zarade malo od šverca. Kaže gazda jednom prilikom da su moje najbolje koje postoje i da su stare 501 godinu."Dobro je gazda!"- jać nastavit sa pranjem suđa, a ti idi sa gostom ćakulat. I tako dok sam ja prao suđe i glancao čaše, kod nas su tijekom mjeseci i godina dolazili raznorazni pjevači Halid, Guns n Roses, Mladen Grdović, Serverina, Jelena Rozga, Lidija Bačić i neka grupa Sex Pistols isto ali bez basiste jer se oženio i ostavio bend. Kasnije kada sam porastao sam saznao da je svoju hanumu ukiselio jer mu se nije dopao ruž. Taj basist Sida je bio nadrogerisan. Za to je to i napravio. Ne volim drogu. Ondak su dolazili Viktor Orban, Donald Trump, onda je dolazio čovjek raketa Donaldov najveći neprijatelj jer stalno prijeti Americi sa raketlama sa borbenim glavama. Onda je dolazila Gabriela Merkel, pa Berlusconi koji nije nikada bio sam. Vazda je sa njim bilo cura plavih i crnih i crvenih. Ali ne ovakih crvenih ko što je danas crvenih i vjeruju u savez komunista. Gazda je nosio crvenu maramu pa je dobio traumu. Nije volio crvene i UDBA-u. To su brate Berlusconijeve bile žene za oko za ruku i za pojas okačit. Tolko dobro. Pošto sam bio konobar prišao sam Berlusconijevim curama i rekao: "Felatio, felatio!" Cure su ozbiljno svatile posao i dale na mene. Šta je dalje bilo, mogu napisati u svojim memoarima. Berlusconi je bio šarmer, i volio je darivati manje od sebe. Valjda po parama. Ja sam para imo kolko je gazda davao. I bilo mi je dosta. I ondak ko je još ono dolazio? Ček da se sjetim? Znam da od Srba nije niko dolazio jer su se jako nešto naljutili jer ih je gazda tamanio ko muve kućne u ratu. Mog su gazdu zvali prijetalji Herojem, al on je bio običan mali čovjek. I volio je bliskoistočni smisao za humor. I ja sam isto volio posebno kad je Berlusconi doveo par sirijskih cura. Brisao sam ja čaše i sjećao se kako su me izfelatirale. U mene je sve moralo biti u redu. Šank, police, gosti nisu smjeli donositi oružje, drogu, bijelo roblje. Crno su smjeli ali na vlastitu odgovornost. Prijetila je revolucija nakon Donalda Trumpa u Ameriki pa je htio postati kandidat da bi smirio stanje. Donald je bio velik čovjek. Al sam ja gazdu volio više, jer sam sa njim stalno išao u akciju. Vremeplovom smo se vraćali u prošlost i ispravljali greške ako smo ih neđe napravili. Ae! Imali smo više posla sa bogatima nego sa siromašnima. Gazda je to razumio, i nije dao da mi se išta dogodi. A pošto su kod nas dolazili razni narodni pjevači i sastavi kao što sam već rekao Guns n Roses, Sex Pistols, Damned, Real Kids, MC5, i drugi koje ovim putem stavljam na popis onih koje sam umalo zaboravio. Jest vala. Perem ja čaše i brišem kad nešto puče. Ja se okrenu, a ono čovjek iz Prozora (Bill Gates) osta rumena lica. Aha! Gazda mu zveknuo šamar jer je upetljan u trovanje čovječanstva sa nekim virusom Covic 19. Ša je bilo jarane!? -upitam ja kad je počeo čovjek prozor počeo nešto govoriti. Jel ti znaš đe si došo? Ovo je...ponovi za mnom i tu me gledaj. OVO JE!...sad reci krćma. KRĆMA...kod Satana...JES I LIKE SATAN...ne pitam te to majmune već ponovi...KOD SATANA...Panonskog...PANONIA. E tako...sad si naučio važnu lekciju da se ne zajebava i ne fali sa zločinom na javnom mjestu. Jesi skonto? Du ju anderstud? Imaš vraga u Americi pa nek te on odgaja kad nisu ćaća i mater. Bil Gates počme plakat i klecajući ode vanka. Pazi na kanal!-sam još uspio viknuti za njim. Nisam uspio u namjeri, jer je upo u njega a u taj kanal su komšije bacale govna iz cisterni u koje su upumpavale govna i smeće. "Znači gazda on se ne če izvaditi iz njega dok ne okaje grijehe svoje? Tako je mali! "Gazda možemo li mi iz Bosne uvesti nargile. Ja sam vidio u prolazu kada smo bili u Palestini da su ljudi pušili nargile i pili čaj. Mogli bi to uvesti kao posebnu ponudu zagoste." Šta će im nargila?" "Jel imaju ašiša? Imaju...Pa neka puše brate mili kolko hoće". Ionako ispadne sa kamiona svaki mjesec drveni sanduk od 30kg ašiša. "Jest vala gazda, znaš poso al ga zna i vozač kamiona. Štas mu ono reko? Budem li te vidio da mladeži prodaješ drogu, ostaćeš bez noge idući put kad budeš sjeo u krćmu". "A jes vala jesi ga ustrašio..." Takva je poslovna politika bila u gazde. Gazda je volio čist račun i žene. Svak onaj koji je mislio da nije volio taj se zajebo. Ako se nije ženio, to ne znači da nije volio žene. Pa ni Isus se nije ženio, tako kaže glasnogovornik iz Vatikana. Da ne kažem nešto teže, pustit ću grupu neku da pjeva, bolje nego da kažem neku parabolu, pa ću još i veći glupost napraviti. "Ta ti je pametna!"-Zapiši za sutra. Lepog Maria zovni treba se pripremiti za novi rat. Golub pismonoša mi je javio da počinje. Su kim, tj. protiv koga? Ja gazda ne bi više u sanitet...pun mi fes zavoja i tableta. Gazda me pogleda, priđe i odigne fes sa moje glave. Od kad ovo nosiš?- prosuše se tablete, ispadoše dva prva zavoja, pincete i škare za zavoj. "Od 1991 nosim!-rekoh. Ne moraš više prvi zavoj nosat, od sada i od ovog trenutka si razdužen ko i ja, nas rat ne interesira jer se rat vodi na Zamlji, a do tamo ne možemo niti svemirskim brodom, al zato imamo besplatanu internetsku televiziju, i gledamo šta se događa onima koji su a jesu. A ovo je njihov san, ono što sanjaju. Gazda, sad znam! Mogli bi smo se nazvat: Dobar, loš, jao! Može...reče gazda i zapali cigaretu iz duvankese.