Doktrina fašizma!

fašizam-komunizam
(1) Ako fašizam ne želi umrijeti ili, još gore, izvršiti samoubojstvo, onda sada mora sebi osigurati doktrinu. Ali ovo neće i ne smije biti za sva vremena, jer sutrašnjica je tajanstvena i nepredvidljiva. Ova će doktrina biti norma vodilja političke i pojedinačne akcije u našemu svokodnevnu životu.

Ja, koji sam diktirao ovu doktrinu, sam prvi koji shvaća kako se naše skromne zakone i programe teorijskoga i praktičnoga vođenja fašizma treba revizirati, ispraviti, povećati, razviti iz razloga što već u nekim svojim dijelovima nisu odoljeli vremenu. Vjerujem kako se bit i temeljna načela doktrine mogu pronaći u postulatima koji su kroz dvije godine služili kao poziv regrutima talijanskoga fašizma na oružje. Međutim, uzevši ove prve temeljne pretpostavke kao početnu točku, mi moramo nastaviti iznositi program u širem polju.

Svi talijanski fašisti moraju surađivati oko ovoga zadatka, što je od životnoga značaja za fašizam, a još više oni koji pripadaju regijama u kojima je, sa ili bez dogovora, ostvaren mirni suživot između dva neprijateljska pokreta.

Želja koju ću sada izraziti je velika, ali ja uistinu želim da se u ova dva mjeseca, koliko je ostalo do sastanka našega Nacionalnoga Sabora, može kreirati filozofija fašizma. Milano već doprinosi prvom fašističkom školom propagande.

To nije samo pitanje sabiranja elemenata za program, koji će se koristiti kao čvrsti temelj za ustav stranke koji mora neizbježno izrasti iz fašističkoga pokreta; već je to i pitanje poricanja smiješne priče kako je fašizam stvoren od nasilnika. Ustvari, među fašistima ima puno ljudi koji su nemirni ali kontemplativni.

Novi smjer fašističke aktivnosti neće nipošto umanjiti borbeni duh koji je tipičan za fašizam. Opskrbiti um doktrinama i vjerama ne znači razoružati, već znači ojačati našu moć akcije i čini nas još svjesnijim našega posla. Najbolji su ratnici oni vojnici koji su potpuno svjesni stvari za koju se bore. Fašizam uzima Mazzinijevo dvostruko sredstvo: Misao i Akcija.

Fašisti moraju biti u kontaktu jedni s drugima; njihova aktivnost mora biti aktivnost doktrine, aktivnost duha i misli.

Da su naši protivnici bili prisutni na našemu skupu, oni bi se uvjerili kako fašizam nije samo akcija već također i misao.

(2) Danas držim kako je fašizam kao ideja, doktrina, realizacija univerzalan; on je talijanski u svojim posebnim institucijama, ali je univerzalan u duhu, drukčije ne može biti. Duh je univerzalan iz razloga svoje prirode. Stoga svatko može slutiti fašističku Europu. Crpeći iz doktrine i prakse fašizma inspiraciju za svoje institucije; Europa, drugim riječima, daje fašizmu priliku za riješiti probleme koji muče modernu Državu, Državu dvadesetoga stoljeća koja se prilično razlikuje od Država koje su postojale prije 1789. , i Država nastalih odmah nakon te godine. Danas fašizam ispunjava univerzalne uvjete; fašizam rješava i trostruke probleme odnosa između Države i pojedinca, između Države i asocijacija, između asocijacija i organiziranih asocijacija.

 1. Duhovni koncept
  (3) Uz bok ovoga političkoga procesa stoji filozofski proces. Ako je istina kako je materija bila na oltarima cijelo jedno stoljeće, onda to mjesto danas zauzima duh. Sve manifestacije koje su svojstvene demokratskomu duhu su kao posljedica toga odbačene: lagodnost, improvizacija, nedostatak osjećaja osobne odgovornosti, veličanje brojeva i misterioznoga božanstva zvanoga narod. Sve kreacije duha, počevši sa religioznom, stupaju naprijed i nitko se ne usuđuje biti antiklerikalnoga stava koji je nekoliko desetljećja bio omiljen u zapadnim demokracijama. Govoreći kako se Bog vraća, mi mislimo kako se vraćaju duhovne vrijednosti.

Postoji polje rezervirano više za razmišljanje o krajnjim ciljevima života nego za istraživanje tih ciljeva. Kao posljedica toga znanost počinje od iskustva, ali izbija neizbježno u filozofiju, a po mojemu mišljenju filozofija sama po sebi može prosvijetliti znanost i odvesti ju do univerzalne ideje.

Za razumjeti fašistički pokret mora se prvo poštovati temeljnu duhovnu pojavu u svoj njezinoj širini i dubini. Manifestacije pokreta bile su moćne i odlučujuće prirode, ali treba se ići i dalje. Ustvari talijanski fašizam nije samo bio politički revolt protiv slabih i nesposobnih vlada koje su dopustile propast Državnoga autoriteta i koje su prijetile zaustavljanjem napretka zemlje, već i duhovni revolt protiv starih ideja koje su korumpirale i sveta načela religije, vjere, zemlje. Stoga je fašizam bio narodni revolt.

 1. Pozitivni koncept života kao borbe
  (4) Borba je početak svih stvari, jer život je pun suprotnosti: postoje ljubav i mržnja, bijelo i crno, dan i noć, dobro i zlo; i sve dok te suprotnosti ne postignu ravnotežu, borba sudbinski ostaje u korijenu ljudske prirode. Međutim, dobro je što je tomu tako. Danas mi možemo sebi dopustiti ratovanje, ekonomske bitke, idejne sukobe, ali ako bi došao dan kada će borba prestati postojati, taj bi dan bio prožet melankonijom; taj bi dan bio dan ništavila, zadnji dan. Ali taj dan neće doći, jer povijest uvijek otkriva nove horizonte. Pokušajem uspostavljanja mirnoće, mira, spokojstva borilo bi se protiv sklonosti sadašnjega dinamičnoga razdoblja. Čovjek mora biti spreman za druge borbe i za druga iznenađenja. Mir će doći samo onda kada se narod preda Kršćanskomu snu o univerzalnomu bratstvu, kada će moći pružati ruke preko oceana i preko planina. Ja osobno ne vjerujem previše u ove idealizme, ali ih ni ne isključujem pošto ja ne isključujem ništa.

(5) Za mene se čast nacija sastoji od doprinosa kojim je pojedinačno svaka nacija doprinjela ljudskoj civilizaciji.)

 1. Etički koncept
  (6) Organizaciju sam nazvao Fasci Italiani Di Combattimento. Ovaj čvrsti naziv je u skladu s cijelim programom fašizma o kojemu sam sanjao. Drugovi, ovo je još uvijek naš program: borba.

Za fašiste život je neprekidna, neprestana borba, koju mi prihvaćamo s lakoćom, s velikom hrabrosti i sa potrebitom neustrašivosti.

Dotaknuli ste srž fašističke filozofije. Nedavno me finski filozof pitao neka mu objasnim značaj fašizma u jednoj rečenici, napisao sam na njemačkom: “Mi smo protiv “laganog” života!”

 1. Religijski koncept
  (7) Ako fašizam nije vjera kako bi onda mogao obdariti svoje sljedbenike hrabrošću i stoicizmom; samo vjera koja je uzvišena do religije može inspirirati takove riječi koje je izgovorio, sada nažalost pokojni, Federico Florio.
 2. Povijesni i realistički koncept
  (8) Tradicija je zasigurno jedna od najvećih duhovnih snaga naroda, budući da je ona uzastopna i postojana kreacija njegove duše.

(9) Naš nas temperament vodi procjeni konkretnih aspekata problema, prije nego njihovim ideološkim i tajanstvenim sublimacijama. Stoga mi s lakoćom ponovno postižemo našu ravnotežu.

Naša je borba nezahvalna, ali ipak divna jer nas prisiljuje oslanjati se isključivo na vlastite snage. Objavljene istine smo raskomadali, dogme smo popljuvali, odbacili smo sve teorije raja, osujetili smo bijele, crvene i crne šarlatane koji su prodavali priče kako imaju lijek koji će dovesti do sreće čovječanstva. Mi ne vjerujemo u program, planove, svece i apostole, iznad svega mi ne vjerujemo u sreću, u spasenje, u Obećanu Zemlju.

Mi ne vjerujemo u jedinstveno rješenje, bilo ono ekonomsko, političko ili moralno, linearno rješenje životnih problema zbog glasovitih zborskih pjevača iz svih sakristija; život nije linearan i nikada se ne može svesti na segment ocrtan praiskonskim potrebama.

(10) Mi nismo niti želimo biti nepokretne mumije čija su lica stalno okrenuta prema istomu horizontu, niti mi želimo ušutkati sami sebe unutar uskoga okruženja razorne zadrtosti, u kojemu se formule, kao molitve tobožnje religije, mehanički mrmljaju. Mi smo ljudi, živi ljudi, koji želimo dati svoj doprinos kreiranju povijesti, koliko god on bio skroman.

Mi zadržavamo moralne i tradicijske vrijednosti koje socijalizam zanemaruje ili prezire; ali, iznad svega, fašizam s gnušanjem gleda na sve što implicira samovoljnu hipoteku na tajanstvenu budućnost.

Usprkos teorijama o očuvanju ili obnovi, o tradiciji ili napretku koje razlažu i desnica i ljevica, mi se ne držimo očajnički prošlosti kao nade za zadnji spas: ali mi ni ne jurimo navrat-nanos u zavodljive magle budućnosti.

Negacija, vječna nepokretnost znače prokletstvo. Ja sam u potpunosti za pokretljivost. Ja sam onaj koji maršira.

 1. Pojedinac i sloboda
  (11) Mi smo prvi rekli u lice demo-liberalnu individualizmu, kako pojedinac postoji samo onda ako se nalazi unutar Države i ako je podvrgnut zahtjevima Države i pošto civilizacija poprima aspekte koji su sve više i više komplicirani, sloboda pojedinca se sve više i više ograničuje.

Osjećaj o Državi jača u svijesti Talijana, jer oni osjećaju kako je samo Država nezamjenjivi čuvar njihova jedinstva i nezavisnosti; kako samo Država omogućuje kontinuitet njihova podrijetla i povijesti u budućnost.

Ako smo za ovih osam godina postigli tako zapanjujući napredak, možete misliti, predpostavljati i predviđati kako će u slijedećih pedeset ili osamdeset godina trend Italije, ove Italije za koju osjećamo da je moćna i puna života, uistinu biti grandiozan. Tomu će biti tako posebice ako potraje jedinstvo među građanima, ako Država nastavi biti jedini arbitar u političkim i socijalnim sporovima, ako sve ostane unutar Države a ništa izvan Države, iz raloga što je nemoguće zamisliti postojanje pojedinca izvan Države osim ako se radi o divljaku čiji je dom u samoći pješčane pustinje.
Fašizam je Državi povratio njezine suverene funkcije potvrdivši njezino apsolutno etičko značenje, protivno samoljublju staleža i kategorija; povratio je Vladi Države, koja je bila umanjivana do razine običnoga instrumenta sabora, dostojanstvo i sada predstavlja osobnost Države i njezinu imperijalnu moć. Spasio je Državnu administraciju od tereta frakcija i stranačkih interesa.

(12) Neka nitko ne pokušava poreći moralni karakter fašizma. Jer ja bih se sramio govoriti sa ove govornice ako ne bih osjećao kako ja predstavljam moralnu i duhovnu moć Države. Što bi Država bila ukoliko ne bi posjedovala svoj vlastiti duh i svoj vlastiti moral, koji su dali moć zakonima kojima građani besprijekorno poštuju Državu?

Fašistička Država s pravom tvrdi kako posjeduje etički karakter: on je Katolički ali iznad svega fašistički, ustvari on je isključivo i esencijalno fašistički. Katoličanstvo dopunjuje fašizam i mi to otvoreno izjavljujemo, ali neka nitko ne misli kako može obrnuti stvari, pod izlikom metafizike ili filozofije.

Država koja je potpuno svjesna svoje misije i predstavlja narod koji maršira; Država koja nužno preoblikuje narod čak i u njegovu tjelesnu aspektu. Kako bi bila nešto više nego samo administrator, Država se mora oglasiti velikim riječima, objasniti velike ideje i dati ovomu narodu velike zadatke.

(13) Koncept slobode nije apsolutan zato što ništa u životu nije apsolutno. Sloboda nije pravo, sloboda je dužnost. Sloboda nije dar, sloboda se osvaja; sloboda nije jednakost, sloboda je povlastica. Koncept slobode se mijenja tijekom vremena. Postoji sloboda u mirnodopskim vremenima koja nije ista slobodi u vremenima rata. Postoji sloboda u vremenima prosperiteta koja nije ista slobodi dopuštenoj u vremenima siromaštva.

U našoj Državi pojedinac nije lišen slobode. On zapravo ima veće slobode nego izolirani čovjek zato što ga Država štiti i zato što je on dio Države. Izolirani čovjek je čovjek bez obrane.

(14) Mi danas možemo govoriti svijetu o kreaciji moćne ujedinjene Države Italije, koja se proteže od Alpa do Sicilije; ova je Država izražena dobro organiziranom, centraliziranom, unitarnom demokracijom unutar koje cirkulira narod. Uistinu, gospodo, pustite narod u tvrđavu Države i narod će ju braniti, ukoliko ga ne pustite narod će ju napasti.

U fašističkomu režimu jedinstvo staleža, političko, socijalno jedinstvo talijanskoga naroda je ostvareno unutar Države i jedino unutar fašističke Države.

 1. Koncept korporativne Države
  (15) Mi smo stvorili ujedinjenu Državu Italiju, sjetite se kako još od Imperija Italija nije bila ujedinjena Država. Ovdje želim svečano potvrditi našu doktrinu Države. Ovdje želim istim entuzijazmom potvrditi formulu koju sam objasnio u milanskoj skali: Sve u Državi, ništa protiv Države, ništa izvan Države.

(16) Mi smo, drugim riječima, Država koja kontrolira sve sile koje djeluju u prirodi. Mi kontroliramo političke sile, mi kontroliramo moralne sile, mi kontroliramo ekonomske sile, dakle mi smo potpuno razvijena korporativna Država. Mi predstavljamo novo načelo u svijetu, mi predstavljamo potpunu, kategoričku, definitivnu antitezu svijetu demokracije, plutokracije, masonerije, svijetu koji je još uvijek zadržan fundamentalnim načelima položenim 1789.

Ministarstvo korporacija nije birokratsko tijelo, niti se želi baviti funkcijama sindikalnih organizacija koje su potrebito nezavisne, pošto one teže organiziranju, selektiranju i poboljšanju članova sindikata. Ministarstvo korporacija je institucija na temelju koje, u središtu i izvan, integralna korporacija postaje ostvarena činjenica, gdje je između interesa i sila ekonomskoga svijeta postignuta ravnoteža. Takov pogled moguć je jedino u sferi Države, zato što samo Država nadmašuje suprostavljene interese grupa i pojedinaca, u pogledu ko-koordiniranja njih u svrhu postizanja viših ciljeva. Postignuće ovih ciljeva je ubrzano činjenicom kako sve ekonomske organizacije, priznate, zaštićene i poduprijete od korporativne Države, postoje u orbiti fašizma; drugim riječima one prihvaćaju koncept fašizma u teoriji i u praksi.

Mi smo konstituirali korporativnu i fašističku Državu, Državu nacionalnoga društva, Državu koja koncentrira, kontrolira, harmonizira i tempira interese svih slojeva društva, koji su time jednako zaštićeni. Budući da su, tijekom godina demo-liberalnoga režima, radnici gledali sa nepovjerenjem na Državu, radnici su bili uistinu izvan Države i protiv Države, smatrali su Državu svojim neprijateljem svakoga dana i svakoga sata; a sada nema niti jednoga radnika Talijana koji ne traži mjesto u njegovoj korporaciji ili federaciji, koji ne bi htio biti živi atom te velike, ogromne organizacije tj Nacionalne Korporativne Države Fašizma.

 1. Demokracija
  (17) Rat je bio revolucionaran, u smislu što je potocima krvi završio sa stoljećem demokracije, stoljećem brojeva, stoljećem većine i kvantiteta.
  (18) vidi (13)

(19) Rasa: to je osjećaj a ne stvarnost; 95% osjećaj.

 1. Koncept Države
  (20) Nacija postoji ukoliko postoji narod. Narod se uzdiže ukoliko je brojan, marljiv i dobro upravljan. Moć je rezultat ovoga trostrukog načela.

Fašizam ne poriče Državu; Fašizam tvrdi kako građansko društvo, nacionalno ili imperijalno ne može biti izraženo nigdje drugdje osim u formi Države.

Za nas je nacija većinom duh a ne samo teritorij. Postoje Države koje posjeduju beskrajni teritorij ali ne ostavljaju traga u povijesti čovječanstva. Niti je to pitanje broja jer su u povijesti postojale male, mikroskopske Države koje su ostavile besmrtne, neprolazne dokumente u povijesti i filozofiji.

Veličina nacije se sastoji od svih ovih vrlina i uvjeta. Nacija je velika kada se moć duha prevede na stvarnost.

Mi želimo ujediniti naciju unutar suverene Države, koja je iznad svakoga i može si priuštiti biti protiv svakoga, pošto ona predstavlja moralni kontinuitet nacije u povijesti. Bez Države nema nacije. Postojala bi samo ljudska nagomilavanja podložna svim dezintegracijama koje im povijest može zadati.

Dinamična stvarnost
(21) Ja vjerujem da ako narod želi živjeti onda mora razviti volju za moć, u suprotnomu narod vegetira, živi jadno i postaje plijen snažnijih naroda u kojima je ta volja za moći razvijenija do višega stupnja.

(22) Fašizam je prepravio karakter Talijana, uklonivši nečistoću iz naših duša, pripremivši nas na sve žrtve, povrativši istinski aspekt snage i ljepote našim talijanskim licima.

Nije neumjesno ilustrirati istinski karakter i dubokoumni značaj fašističkih odredbi. Nisu to samo ceremonije, već je to važan dio obrazovnoga sustava i integralnih priprema talijanskoga čovjeka što fašistička revolucija smatra jednim od temeljnih dužnosti Države: uistinu temeljnih, jer ako Država ne ispuni ovu dužnost ili na bilo koji način prihvati da se o njoj raspravlja, Država se jednostavno odriče svojega prava na postojanje.

Izvor: Otporaš

Stric Ivan!

About Stric Ivan 2527 Articles
Rano jutro pola pet. Svaki dan putujem na poso kod gazde na poso. Gazda je dobar bio pa mi je poso dao, jer nemam ni za suvu kiflu. Doduše jogurt sam krao dok gazda nije sazno da sam krao. Ondak sam dobio "vaspitnu" tri, četiri od gazde jer je reko da sramotim obitelj gazdinu i moju. Inače gazda je iz sela. Ja sam isto. Al nismo iz istog. Neki dan je bio neki čoek koji se hvali kod gazde da je izumio prozor (windows) i da je zaradio milijarde na račun nas koji nemamo prozor. Mene ne bi preveslo jer mi Prozor imamo u Bosni. I tako... Bio je darežljiv. Ja nisam šćeo jedan taj prozor (windows) al mi je gazda rjeko da ne budem nagao i da uzmem jer bih inače u protuprotivnom trebao za pare kupiti prozor. Kaže ćoek da je iz Amerike i da od para ne zna šta će pa je počeo trovat ljude. Oto se mom gazdi nije dopalo..."Mali!"-ovamo dolazi zovne me gazda. "Idi po burek kod "Trifrtalj Mande" i reci joj da ga zasoli ko što su joj pretci (burekđžije) zasolili Borđžijama. "Za Dom!"-rekoh i odjurih po burek. Trifrtalj Manda je bila ugledni buregđžija, a zvali su ga Manda jer je za okladu pojeo 100 komada ćelapa i popio gajbu piva. A ono tri frtalj je dobio jer mu je još mjesta ostalo za pojest u drobu, pa je ošo kući i pojeo još lonac sarme od prošlog tjedna, jer burek ne jede iz buregđžinice, jer bi time kršio poslovnu politiku. I tako...Vratim se da kod gazde i donesem burek. "Evo gazda ja donio burek, još je vruć, kaže Manda da ga je osobno sam izgazao nogama!" "E takog te volim, kad si poduzetan, kad radiš, pereš suđe, čaše, prostoriju krćme i kada naplatiš." "Dobro gazda, al aj mi reci što nikad ne uzmeš pare kad naplatim?" "Jer svakom drpiš trostruko. Šta si radio onom Palestincu? Jaseru Arafatu? "Ništ..". Jesam ja 100 put rekao kako nije lijepo gledat tuđu ženu? "Pa dobro, ja to od milja..."Od Milja!? Kolko ja znadem ti voliš od milja plavuše a Jaserova je bila crnka i dala mi je onu sliku Alajbegove đamije. "Pa dobro mogu i ja nešto pogledat ako je lijepo". "Možeš ali joj ne moraš davat broj telefona krćme pa da me zivka i psuje tebe, jer onda ja moram objavljivat rat Jaserovim ratnicima". Dok je gazda tako gunđo i kudio me, kaže gospodin prozor( Bill Gates) da je burek famozan, i da nikad nije pojeo tako sladak burek.(!?) Baš je glup taj Bill...burek ne može biti sladak, več odmesa, odsira, i odzelja. Gazda je stajao iza šanka, i glancao čaše, a ja ko ja, imao sam svoju odoru. To mi je gazda kupio. Čizme, pantole, kožnu jaknu, bijelu košulju i crnu kravatu. Eh umalo zaboravih. Gazdina poslovna politika je bila da svi moramo pokrov imati na glavi. Kapu. Ja sam dobio isti ko i gazda, zbog ravnopravnosti, kako mi je gazda kasnije objasnio. I moja i njegova kapa se zvala fes. I došla je Fed Ex-om sa Bliskog Istoka. Ošišo sam se na nulu, a ostavio sam samo brkove za znak raspoznavanja. Jedan put kad se zaratilo, da mi nije brkova ne bih dobro prošao. Uperio čovjek pušku u mene: "Ausweis sofort!" Ja neimadoh osobnu kartu i viknuh: "Heil Hitler". Kamarad možeš ić, reče jedan do njega koji je razumio i kineski. Eto od tada gazdu poznam. Imali smo i slovo iz abecede na njoj, a gazda mi je i to objasnio, da su se to Hrvati pod tim slovom borili da bi posvojili Bosnu, Hercegovinu, Sanđžak komad Italije točnije Trst jer se tamo išlo u šverc riflama. Pa da i oni zarade malo od šverca. Kaže gazda jednom prilikom da su moje najbolje koje postoje i da su stare 501 godinu."Dobro je gazda!"- jać nastavit sa pranjem suđa, a ti idi sa gostom ćakulat. I tako dok sam ja prao suđe i glancao čaše, kod nas su tijekom mjeseci i godina dolazili raznorazni pjevači Halid, Guns n Roses, Mladen Grdović, Serverina, Jelena Rozga, Lidija Bačić i neka grupa Sex Pistols isto ali bez basiste jer se oženio i ostavio bend. Kasnije kada sam porastao sam saznao da je svoju hanumu ukiselio jer mu se nije dopao ruž. Taj basist Sida je bio nadrogerisan. Za to je to i napravio. Ne volim drogu. Ondak su dolazili Viktor Orban, Donald Trump, onda je dolazio čovjek raketa Donaldov najveći neprijatelj jer stalno prijeti Americi sa raketlama sa borbenim glavama. Onda je dolazila Gabriela Merkel, pa Berlusconi koji nije nikada bio sam. Vazda je sa njim bilo cura plavih i crnih i crvenih. Ali ne ovakih crvenih ko što je danas crvenih i vjeruju u savez komunista. Gazda je nosio crvenu maramu pa je dobio traumu. Nije volio crvene i UDBA-u. To su brate Berlusconijeve bile žene za oko za ruku i za pojas okačit. Tolko dobro. Pošto sam bio konobar prišao sam Berlusconijevim curama i rekao: "Felatio, felatio!" Cure su ozbiljno svatile posao i dale na mene. Šta je dalje bilo, mogu napisati u svojim memoarima. Berlusconi je bio šarmer, i volio je darivati manje od sebe. Valjda po parama. Ja sam para imo kolko je gazda davao. I bilo mi je dosta. I ondak ko je još ono dolazio? Ček da se sjetim? Znam da od Srba nije niko dolazio jer su se jako nešto naljutili jer ih je gazda tamanio ko muve kućne u ratu. Mog su gazdu zvali prijetalji Herojem, al on je bio običan mali čovjek. I volio je bliskoistočni smisao za humor. I ja sam isto volio posebno kad je Berlusconi doveo par sirijskih cura. Brisao sam ja čaše i sjećao se kako su me izfelatirale. U mene je sve moralo biti u redu. Šank, police, gosti nisu smjeli donositi oružje, drogu, bijelo roblje. Crno su smjeli ali na vlastitu odgovornost. Prijetila je revolucija nakon Donalda Trumpa u Ameriki pa je htio postati kandidat da bi smirio stanje. Donald je bio velik čovjek. Al sam ja gazdu volio više, jer sam sa njim stalno išao u akciju. Vremeplovom smo se vraćali u prošlost i ispravljali greške ako smo ih neđe napravili. Ae! Imali smo više posla sa bogatima nego sa siromašnima. Gazda je to razumio, i nije dao da mi se išta dogodi. A pošto su kod nas dolazili razni narodni pjevači i sastavi kao što sam već rekao Guns n Roses, Sex Pistols, Damned, Real Kids, MC5, i drugi koje ovim putem stavljam na popis onih koje sam umalo zaboravio. Jest vala. Perem ja čaše i brišem kad nešto puče. Ja se okrenu, a ono čovjek iz Prozora (Bill Gates) osta rumena lica. Aha! Gazda mu zveknuo šamar jer je upetljan u trovanje čovječanstva sa nekim virusom Covic 19. Ša je bilo jarane!? -upitam ja kad je počeo čovjek prozor počeo nešto govoriti. Jel ti znaš đe si došo? Ovo je...ponovi za mnom i tu me gledaj. OVO JE!...sad reci krćma. KRĆMA...kod Satana...JES I LIKE SATAN...ne pitam te to majmune već ponovi...KOD SATANA...Panonskog...PANONIA. E tako...sad si naučio važnu lekciju da se ne zajebava i ne fali sa zločinom na javnom mjestu. Jesi skonto? Du ju anderstud? Imaš vraga u Americi pa nek te on odgaja kad nisu ćaća i mater. Bil Gates počme plakat i klecajući ode vanka. Pazi na kanal!-sam još uspio viknuti za njim. Nisam uspio u namjeri, jer je upo u njega a u taj kanal su komšije bacale govna iz cisterni u koje su upumpavale govna i smeće. "Znači gazda on se ne če izvaditi iz njega dok ne okaje grijehe svoje? Tako je mali! "Gazda možemo li mi iz Bosne uvesti nargile. Ja sam vidio u prolazu kada smo bili u Palestini da su ljudi pušili nargile i pili čaj. Mogli bi to uvesti kao posebnu ponudu zagoste." Šta će im nargila?" "Jel imaju ašiša? Imaju...Pa neka puše brate mili kolko hoće". Ionako ispadne sa kamiona svaki mjesec drveni sanduk od 30kg ašiša. "Jest vala gazda, znaš poso al ga zna i vozač kamiona. Štas mu ono reko? Budem li te vidio da mladeži prodaješ drogu, ostaćeš bez noge idući put kad budeš sjeo u krćmu". "A jes vala jesi ga ustrašio..." Takva je poslovna politika bila u gazde. Gazda je volio čist račun i žene. Svak onaj koji je mislio da nije volio taj se zajebo. Ako se nije ženio, to ne znači da nije volio žene. Pa ni Isus se nije ženio, tako kaže glasnogovornik iz Vatikana. Da ne kažem nešto teže, pustit ću grupu neku da pjeva, bolje nego da kažem neku parabolu, pa ću još i veći glupost napraviti. "Ta ti je pametna!"-Zapiši za sutra. Lepog Maria zovni treba se pripremiti za novi rat. Golub pismonoša mi je javio da počinje. Su kim, tj. protiv koga? Ja gazda ne bi više u sanitet...pun mi fes zavoja i tableta. Gazda me pogleda, priđe i odigne fes sa moje glave. Od kad ovo nosiš?- prosuše se tablete, ispadoše dva prva zavoja, pincete i škare za zavoj. "Od 1991 nosim!-rekoh. Ne moraš više prvi zavoj nosat, od sada i od ovog trenutka si razdužen ko i ja, nas rat ne interesira jer se rat vodi na Zamlji, a do tamo ne možemo niti svemirskim brodom, al zato imamo besplatanu internetsku televiziju, i gledamo šta se događa onima koji su a jesu. A ovo je njihov san, ono što sanjaju. Gazda, sad znam! Mogli bi smo se nazvat: Dobar, loš, jao! Može...reče gazda i zapali cigaretu iz duvankese.