Specijalni rat jučer/danas/ sutra!

 1. Sto je sigurnost? – doslovno znaci siguran, bezbrizan, pouzdan, stalan. Sig.
  Je jedno od najvazniji drustvenih, zivotnih i politicki pitanja, te jedan od osnovnih
  uvjeta zivota uopce.
 2. Cilj nacionalne sigurnost? – Osiguravanje opstanak i normalno djelovanje
  drzave sa svim elementima njene neovisnosti, slobode i teritorijalne cjelovitosti te
  ustavnog poretka. – zaštita života i sugurnosti građana, zaštita temeljnih i trajnih
  potreba države i društva

– izgrađivati stanje nacionalne sigurnosti u kojem će biti osigurani njena sloboda,
suverenost i teritorijalni integritet u okvirima međunarodno prihvaćenih aranžmana,
ljudske slobode i prava njenih građana, politička i socijalna stabilnost društva,
stabilan ekonomski razvoj u uvjetima slobode tržišta i poduzetništva, funkcioniranje
pravne države, unutarnji red i osobna sigurnost građana, te zdravi i stabilni ekološki
uvjeti.
3. Sustav nac. sig. cini sto? Podrazumjeva unutarnju i vanjsku sigurnost
drzave, odnosno sig. drzave u odnosu na vanjske i unutarnje opasnosti i ugrozenosti,
te oruzane snage i civilna obrana – sigurnost nacionalnog teritorija, zaštitu osnovnih
funkcija društva (socijalne, ekonomske, političke, kulturne, ekološke, gospodarske
obrambene i drugi).
– Nacionalna sigurnost je pojam koji se može definirati kao stanje zaštićenosti
temeljnih vrijednosti društva i na njima zasnovanih institucija, zaštita vitalnih
nacionalnih interesa, integritet državnog područja i njezinih institucija, odnosno
najopćenitije kao sigurnost političkog naroda. Pojam “nacionalna sigurnost” mijenja
svoj sadržaj i opseg sukladno povijesnim, političkim i geopolitičkim promjenama i
okolnostima. Isto tako, njegovo značenje ovisi i o ideologijskim i svjetonazorskim
polazištima. Definirajući nacionalnu sigurnost svako pojedino društvo, jednako kao i
svaki teoretičar, izražava svoje vrednote, svoje strahove i nade, a sve to uvjetovano
je specifičnom situacijom u kojoj se društvo nalazi.
4. Unutarnja sig. cini sto? Policija, pravosude, sig obavjestajne sluzbe, carina,
inspekcijske sluzbe – funkcija unutarnje sigurnostti-očuvanje zakonitosti i poretka,
informativna djelatnost i zaštita cjelokupne društvene infrastrukture
5. Sto je katastrofa? – dogadaj koji je takve razmjere da se nemoze rjesit sa
vlastitim resursima ili Pojava koja uzrokuje ozbiljan prekid funkcioniranja zajednice u
kojoj posljedice nadmašuju njene mogućnosti – njome se danas opisuje svaki konačni
završetak kobne ili katastrofalne prirode
6. Vrste ugrozavanje? – prirodne (zemljotrese, tsunami) i antropogene (zbog
covjeka)
7. Novi oblici ugroze? Nuklearna, bioloska i kemijska, te informaticka ugroza
8. Vrste ratova? Nekonvencionalni, u uzem smislu NBKO, u sirem smislu sukob
niskog intenziteta, terorizam, informaticki, informacijski, ekonomski, psiholoski (civilne
osobe i objekte), konvencionalni(vojne osobe i objekte)
9. Informaticki rat? – manipulacija nacionalnim sustavima obrane ili sustav
nadzora zracnog prometa. – niska cijena, dostupan ne samo državama nego i
terorističkim organizacijama, organiziranom kriminalu i drugim protuzakonitim
djelatnostima, Ne postoje klasične granice, Velika mogućnost upravljanja javnim
mijenjem – Internet, Teškoće pri utvrđivanju izvora napada – pored problema
lociranja napadača, značajan problem je razlikovati planirane napade od drugih
pojava koje utječu na sustav (slučajni napadi, znatiželja, i sl.), Ranjivost na takvu
vrstu napada – ranjivi su svi sustavi koji se djelomice ili u potpunosti oslanjaju na
informatičku infrastrukturu, Novi obavještajni izazov – pitanje je kako ovaj izazov
utječe na klasičnu organizaciju obavještajnog rada.
Informatičke operacije su djelatnosti koje se poduzimaju kako bi se utjecalo na
protivnikove informatičke sustave, a pri tome se provode djelatnosti s ciljem zaštite
vlastitih sustava. Ove djelatnosti mogu biti napadnog ili obrambenog karaktera.
Konačni cilj informatičkog rata je postizanje informacijske nadmoći, odnosno
sposobnosti prikupljanja, procesiranja i raspodjele informacija u neprekinutom slijedu.
Pritom se rabe protivnikove slabosti u onemogućavanju njegova sustava.
10. Informacijski rat? primjer je kad Kina dode ilegalno do tuđih izuma –
Informacijski rat je kategorija koja je vrlo usko vezana uz psihološki rat; psihološkopropagandna djelovanja imaju dvostruko značenje: s jedne strane pomoću njih se
pripremaju gotovo sve druge djelatnosti u specijalnom ratu, a s druge strane, sve
druge djelatnosti sadrže i namjeru da se izazovu određeni psihološko-propagandni
učinci.
Informacijskim ratom napada se duh čovjeka i (ili) naroda i rat sve više iz fizičke
strane – rana, krvi, tjelesa, dima, zgarišta i ruševina prelazi u metafizičku – razara se
duh i identitet bilo čovjeka bilo naroda. Ovakav rat nema fizičkih žrtava ali zato ima
duhovnih. Primjer za to su Sudište u Haagu i mediji u Hrvatskoj, jer su na istom
zadatku – “dokazati” da je Hrvatska država nastala na zločinu
11. Mete, cesce vojne ili civilni? Teroristicke napade = Gospodarstvo preko
50%, oruzane snage do 5%. Ali, mete rata se mogu podijeliti na vojne i civilne. I dok
u oružanom sukobu (a naročito u konvencionalnom ratu) napad na vojne mete ima
svoju opravdanost i legitimitet, napad na civilne mete nije opravdan i u konačnici je
često i sudski progonjen. Nekonvencionalni rat sa svojim specifičnostima i raznim
pojavnim oblicima briše oštru granicu između civilnih i vojnih meta, pa tako u nekim
oblicima nekonvencionalnog rata civilne mete imaju prioritet u odnosu na vojne mete.
12. Koje su borbe za energiju ?? – nekonvencionalni oblik ratovanja ????,
Prikriveni terorizam ???? – industrijska postrojenja – energetski izvori, infrastruktura,
telekomunikacije, u procesu proizvodnje rabe toksične kemikalije; direktni
ekonomski razlozi: trenutno zaustavljanje proivodnje i sprječavanje što je duže
moguće njezino ponovno pokretanje u cilju slabljenja obrambene i ekonomske
sposobnosti, a indirektni: ugroza ljudi, životinja i biljaka, nanošenje materijalne i
financijske štete te izazivanje pada industrijske proizvodnje, izazivanja
nezaposlenosti i socijalne nesigurnosti.??????
13. Sto je terorizam? Terorizam je proračunata uporaba nezakonitog nasilja, ili
prijetnja takvim nasiljem, s namjerom ometanja djelovanja vlade ili društva, a s ciljem
promicanja političkih, ideoloških ili vjerskih načela. – Terorizam je smišljena uporaba
nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s
namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji
su općenito politički, vjerski ili ideološki.
nasilje, primjena sile; politički; strah, teror; prijetnja; psihološki učinci i očekivane
reakcije; nejasna povezanost ciljeva i žrtava; namjerna, planirana, sustavna,
organizirana akcija; način borbe; strategija, taktika.; namjerna, planirana, tajna,
operacija akcija nasilja za postizanje nekog političkog cilja
14. Prikriveni teror ? uglavnom planiraju i izvode države u sklopu specijalnog
rata protiv neke države vlastitim “specijalnim” snagama ili preko neke ekstremističke
ili kriminalne organizacije i to isključivo u apsolutnoj tajnosti jer je cilj oslabiti,
“omekšati”, državu iza čega slijede drugi, otvoreni pojavni oblici konvencionalnog ili
nekonvencionalnog rata. – “tihi” terorizam za potkopavanje gospodarske moći
hrvatskog gospodarstva, sa zadnjom svrhom izazivanja političke nestabilnosti Države
15. Kako se financira terorizam ? – teror, zlocin, korupcija, trgovina droga,
prostitucija, otmice i ucjena i legalnog posla za uvecavanja svojih sredstava
16. Radioloske opasnosti ? (nuklearne i kemijske) ima kratkorocni i dugorocni
opasnosti od radioloskog zracenja za zdravlje ljudi
17. Bioloske opasnosti ? Biološki i toksinski terorizam je uporaba i širenje
različite vrste biološkog oružja, te bioloških agenasa i toksina u populacijska središta,
njihova glavna svrha je izazivanje masovnih oboljenja ili masovno uništenje.
18. Kemijske opasnosti ? Kemijski se terorizam može podijeliti u dvije osnovne
kategorije: napadi kojima je cilj uzrokovati masovne gubitke i kemijski napadi koji
imaju za cilj prvenstveno terorizirati ili uzrokovati ekonomsku štetu
19. Koji zakon u RH se bavi terorizmom ? – kazneni zakon RH
20. 4 podrucja terorizma ? otvoreni i prikriveni, te konvencionalni i
nekonvencionalni ??? – a. oružani (a1. konvencionalni-diverzije, atentati, otmice,
samoubilački napadi…; a2. nekonvencionalni-nuklearno, kemijsko i biološko oružje,
toksične kemikalije…..); b. nenaoružano nasilje (krivotvoreni novac, trgovina
drogom, psihološke, ekološke, informativne, ubacivanje virusa u elektroničke
sustave….); c. cyber terorizam (velika ovisnost o informatičkoj tehnologiji, upotreba
visoko tehnoloških sredstva protiv visoko tehnoloških ciljeva – telefonske i mobilne
centrale, banke, zdravstvo, internet,…)
21. Cetvrta generacija ratovanja malih drzava, kako ? – samo u nekim
segmentima kao postrojbe za NBKO – interoperabilnost s drugim zemljama (NATO)
22. Policijski sustav? – preventivno (sprječavanje kriminaliteta), represivno
(djelovanje i mjera kojima se drastičnije zadire u prava čovjeka), obrambene
(mirnodropske prilike, neposrednost ratnih prilika), razvojno-istraživačke (primjena
znan.-istr. spoznaja i metoda u obradi sigur. događaja, znan. interdiscipliranost u
razvitku policije), nadzorne
Provođenje, praćenje i odgovornost za sigurnosno stanje, upravni poslovi,
inspekcijski i upravni nadzor, predlaganje pravnih propisa…, zaštita života, slobode,
sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, nadzor i osiguranje državne
granice, sprječavanje i otkrivanje KD-a,nadzor i upravljenje cestovnim prometom…..
23. Civilna zastita? – DUZS – Služba neposredno zapovijeda snagama i
materijalno-tehničkim sredstvima civilne zaštite za vrijeme katastrofe ili veće nesreće,
provodi mobilizaciju te koordinira ostalim operativnim snagama zaštite i spašavanja
koje se uključuju u izvanrednim situacijama.
Ono što prethodi djelovanju u krizi, a što obavlja ova Služba jest izrada procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, standardnih operativnih postupaka zaštite
i spašavanja i operativnih planova civilne zaštite. Služba prati stanje i pojave u
području civilne zaštite, utvrđuje stanje izgrađenosti i načine korištenja skloništa,
predlaže i organizira mjere za pripremu i osposobljavanje građana za samopomoć i
uzajamnu pomoć u katastrofama i većim nesrećama.
U slučaju potrebe Služba usklađuje zajedničko djelovanje s Ministarstvom obrane i
Ministarstvom unutarnjih poslova, a koje se odnosi na angažiranje postrojbi Oružanih
snaga, odnosno redarstvenih snaga Republike Hrvatske, kao i drugim tijelima
državne upravne i pravnim osobama u području zaštite i spašavanja
TEMELJNI ZADACI SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU:
operativno koordiniranje svih sudionika zaštite i spašavanja
planiranje vezano uz zaštitu i spašavanje
koordinacija primjene standardnih operativnih postupaka
inspekcija i nadzor u području zaštite i spašavanja
stručni poslovi i raščlamba stanja vezano uz prirodne i tehničko-tehnološke
katastrofe i nesreće
izrada procjene ugroženosti i plana djelovanja
praćenje stanja priprema i organiziranosti u području zaštite i spašavanja
izdavanje uputa o postupanju.
(ne znam kako je glasilo pitanje za civilnu zaštitu…..)
24. Tri glavne zadace civilne zastite? 1. preventivna zastita, 2. operativno
djelovanje, 3. sanacijska zastita.
25. EU strategije-zakone u suzbijanje terorizma? – Sporazumi o nuklearnom
oružju (sporazumi o opcoj zabrani nuklearnih pokusa), Sporazum o kemijskom oružju
(konvencija o zabrani kemijskog oruzja), Sporazum o biološkom oružju(konvencija o
bioloskom i toksinskom oruzju)
JOS MOJIH DODATAKA……
Novi oblici prijetnji sigurnosti
Zadnjih nekoliko godina jasno je definiran djelokrug i podjela najznačajnijih prijetnji, a
to su terorizam, organizirani kriminal, korupcija, proizvodnja i prodaja narkotika i
ulaganje u fundamentalizam, trgovina ljudima i prirodne katastrofe. Definiravši
suvremene prijetnje postalo je jasno da one ugrožavaju i samu srž međunarodne
sigurnosti i životnog okružja, sam prosperitet pa i opstanak čovječanstva. U borbi
protiv tih novih oblika prijetnji nisu dovoljne policijske snage, vojske i obavještajnosigurnosne agencije već se mora pronaći i mjesto i uloga privatnog sektora i svih
ostalih subjekata svih oblika poslovanja.
Nekonvencionalni oblici ratovanja
Kada se govori o oblicima i metodama ratovanja u 21. stoljeću onda se sve manje
govori o konvencionalnom ratovanju, a sve više o nekonvencionalnom
(asimetričnom) pri čemu se govori o nekonvencionalnom ratovanju u užem smislu
(ratovanje uporabom NKB oružja) i nekonvencionalno ratovanje u širem smislu pri
čemu su sukobi niskog intenziteta, terorizam i specijalni oblici ratovanja (informatički,
RAT
NEKONVENCIONALNI KONVENCIONALNI
u užem smislu u širem smislu
nuklearni sukobi niskog intenziteta
biološki terorizam
kemijski informatički rat
ekonomski rat
psihološki rat
5
informacijski, ekonomski …) glavni oblici, a NKB oružje se promatra u formi
proliferacije i terorizma oružjem za masovno uništavanje (NKB oružje i ostala
sredstva koja izazivaju masovna stradavanja).
Terorizam
Pojam terorizma, pojava terorizma, definicije i podjela terorizma. Sam terorizam
može se uvjetno podijeliti na terorizam do 2001. godine i terorizam poslije 2001.
godine. Po metodama i oblicima organizacije i provođenja terorizma možemo govoriti
o klasičnom – otvorenom terorizmu i tihom ili prikrivenom terorizmu. Po sredstvima
kojima se provodi terorizam te po metodama i oblicima primjene tih sredstava može
se govoriti o konvencionalnom i nekonvencionalnom terorizmu. Zbog nejedinstva
svjetskih subjekata (države i organizacije) u prihvaćanju definicije, kao i zbog
nejedinstva u političkom određenju spram terorizma, iz čega proizlazi i nejedinstvo
međunarodnih subjekata u borbi protiv terorizma, potrebno je studentima objasniti
razloge, motive i interese takvih različitosti.
Terorizam u 21. stoljeću
Terorizam 21. stoljeća se ne može odvojiti od novih oblika prijetnji sigurnosti i novih
oblika ratovanja jer s njima čini cjelinu novih oblika, metoda, doktrine i strategije
postizanja političkih (prije svega), ekonomskih, vjerskih i drugih ciljeva. No terorizam
je potrebno proučiti, razumjeti i objasniti sa stajališta ciljeva koji se s njima žele
postići, metoda i oblika kako se organizira i provodi te sredstva s kojima se izvodi i
mete po kojima se djeluje.
Organizacije i organizatori – nositelji terorizma
Međunarodne organizacije, organizirane skupine i pojedinci kao organizatori i
provoditelji terorizma. Države kao nositelji terorizma, organizatori, sponzori ili
simpatizeri terorizma.
Ciljevi terorizma
Sigurnost životnog okružja, pod kojim se podrazumijevalo fizičko okružje, voda,
energenti i njihovo korištenje, kritične infrastrukture, transport i logistika, sigurnost
zračnog i pomorskog sektora, kemijska, radiološka kontaminacija te eksplozivne
tvari, nova je meta i cilj suvremenih prijetnji, s posebnim težištem terorizma. Više to
nije gubitak teritorija, smjena kraljevskih obitelji ili pak osvajanje ili gubitak novih
kolonija. Onaj koji kontrolira životno okružje je stvarni vladar svih oblika poslovanja, a
time i prosperiteta svoje nacije, njezine demokracije, kulture i stila života. Zbog
navedenog se danas u svijetu posebna pozornost posvećuje biometriji i sustavima
detekcije (biološka detekcija patogenih mikroorganizama, detekcija kemijskih agensa
i toksina, radiološka detekcija, detekcija eksploziva i droga te kontrola i detekcija
sumnjivih osoba), problematici putovanja i turizma, zaštiti globalne logistike, zaštiti
hrane i vode te zaštiti informacija, podataka i komunikacija. Vojni ciljevi, njihov
značaj, prednosti i nedostaci bit će također obrađeni tijekom predavanja.
Oblici i metode terorizma
6
Otvoreni – klasični terorizam konvencionalnim i nekonvencionalnim sredstvima, tihi ili
prikriveni terorizam konvencionalnim i nekonvencionalnim sredstvima.
Sredstva kojima se izvodi terorizam
Konvencionalna sredstva – hladno i vatreno oružje, eksplozivi, konvencionalne
bombe, mine, granate i rakete. Nekonvencionalna sredstva u užem smislu –
nuklearno, kemijsko i biološko oružje, radiološki, kemijski, biološki i toksinski agensi.
Nekonvencionalna sredstva u širem smislu – kemijski, biološki i toksinski agensi koji
nisu obuhvaćeni međunarodnim konvencijama, sredstva (avion, vlak, brod; kemijska,
petrokemijska, naftna i dr. industrija; prijevozno sredstvo opasnih kemikalija i dr.) koja
se mogu iskoristiti i kao meta i kao sredstvo za izvršenje terorizma istodobno.
Mete terorizma
Vojne mete – prednosti i nedostaci. Civilne mete – mjesta javnog okupljanja,
aerodromi, kolodvori, kazališta, crkve i dr.; diplomatska predstavništva. Poslovne
mete.
Zaštita od terorizma
Obavještajno sigurnosne procjene razine i vrste ugroza na razini države, analiza
mogućih meta i ciljeva terorizma, procjena mogućih posljedica, sagledavanje
agencijske i međuagencijske sposobnosti odgovora, uspostava međuagencijskih
koordinacija i suradnje, upravljanje kriznom situacijom, upravljanje katastrofom.
Osnovni uzroci terorizma se najčešće odnose na političke, vjerske, gospodarske,
nacionalne (rasne) napetosti, dok osveta kao uzrok također nije zanemariva. Vjerske
i kulturološke razlike, gdje militanti vođeni svojim idejama stvaraju reakcije koje za
posljedicu imaju nasilje, isprepleću se sa nacionalnim interesima, a i sami smo
svjedoci nacionalne, rasne i etničke podređenosti, nejednakosti, uzimajući u obzir
bogati i siromašni dio svijeta. Osveta može biti dio bilo kojeg gore navedenog uzroka,
te služi kao jako dobar motivator za nasilje, antiterorizam bi ovu komponentu trebao
jako ozbiljno razmatrati, ali je vidljivo iz njihovih reakcija, potpuno suprotno
djelovanje, koje kao rezultat ima još veću radikalizaciju. Bitno je napomenuti, da
jedan uzrok ne isključuje drugi, a najčešće se više uzroka isprepliće.
Među ciljevima najčešće možemo sresti one političke ili nepolitičke prirode, a među
političkim ciljevima najčešći su stjecanje vlasti, održavanje vlasti i utjecaj na vlast. I tu
terorizam služi samo kao sredstvo za postizanje ciljeva, a primjena terorizma pri
održavanju vlasti jest rjeđa, ali također prisutna pojava, iz razloga što svaka vlast ima
svoje represivne elemente. Specifičnost koja se ovdje pokazuje, se odnosi na to da
se terorističkom akcijom ne želi steći ili promijeniti vlast, već se želi prisiliti na
određene postupke i odluke koje nisu u skladu s idejama i politikom terorističkih
7
organizacija. Kao primjer može poslužiti napad na željezničku stanicu u Madridu (11.
ožujka 2004). Taj napad je natjerao španjolsku vladu da povuče svoje vojnike iz
Iraka. U nepolitičke ciljeve možemo ubrojiti vjerske, nacionalne, te već spomenutu
osvetu.
S obzirom na izvorne pokretače terorističkih aktivnosti uobičajeno je razlikovati
državni, nedržavni i individualni terorizam. Državni terorizam se najčešće pojavljuje
kao uporaba legalne ili ilegalne sile prema vlastitom stanovništvu kako bi se utjecalo
na doživljavanje, mišljenje i ponašanje pojedinih skupina ili cjelokupnog pučanstva.
On se pojavljuje i u drugim oblicima, napadom na civile druge države. Terorizam nije
opcija koju koriste velike grupe, već strategija prihvaćena od strane malih grupa.
Postoje 3 kategorije terorizma: revolucionarni, sub-revolucionarni i represivni.
Politički pokreti kojima nedostaje snage u rušenju vlasti, ili im je uskraćeno pravo
mirnog protestiranja mogu u svoje djelovanje uključiti terorističke strategije. Dok
revolucionarni koriste političke atentate kao signal za veću pobunu, teroristički
atentati mogu biti neovisni o bilo kakvom strateškom revolucionarnom planu. Neke
od metoda djelovanja terorističkih skupina jesu terorističke ćelije. Sastoji se od
planirajućih ili podržavajuaih ćelija, spavaća ili “podmorničke” ćelije te egzekucijskih
ćelija. Pojedinci razočarani u društveni sustav i nemoćni da promjene poredak i
odnose u društvu, odlučuju se napasti ljude na ključnim pozicijama i vlasti koje drže
odgovornim za nastalo stanje ili terorističkim napadom nastoje privući pozornost na
određeni problem te takve akcije možemo definirati kao individualni terorizam.
Također tu je i samoubilački terorizam koji može biti sastavni način djelovanja bilo
kakve organizacijske strukture, a sam psihološki učinak koji eksplozija izaziva je jako
velik.

About Stric Ivan 2526 Articles
Rano jutro pola pet. Svaki dan putujem na poso kod gazde na poso. Gazda je dobar bio pa mi je poso dao, jer nemam ni za suvu kiflu. Doduše jogurt sam krao dok gazda nije sazno da sam krao. Ondak sam dobio "vaspitnu" tri, četiri od gazde jer je reko da sramotim obitelj gazdinu i moju. Inače gazda je iz sela. Ja sam isto. Al nismo iz istog. Neki dan je bio neki čoek koji se hvali kod gazde da je izumio prozor (windows) i da je zaradio milijarde na račun nas koji nemamo prozor. Mene ne bi preveslo jer mi Prozor imamo u Bosni. I tako... Bio je darežljiv. Ja nisam šćeo jedan taj prozor (windows) al mi je gazda rjeko da ne budem nagao i da uzmem jer bih inače u protuprotivnom trebao za pare kupiti prozor. Kaže ćoek da je iz Amerike i da od para ne zna šta će pa je počeo trovat ljude. Oto se mom gazdi nije dopalo..."Mali!"-ovamo dolazi zovne me gazda. "Idi po burek kod "Trifrtalj Mande" i reci joj da ga zasoli ko što su joj pretci (burekđžije) zasolili Borđžijama. "Za Dom!"-rekoh i odjurih po burek. Trifrtalj Manda je bila ugledni buregđžija, a zvali su ga Manda jer je za okladu pojeo 100 komada ćelapa i popio gajbu piva. A ono tri frtalj je dobio jer mu je još mjesta ostalo za pojest u drobu, pa je ošo kući i pojeo još lonac sarme od prošlog tjedna, jer burek ne jede iz buregđžinice, jer bi time kršio poslovnu politiku. I tako...Vratim se da kod gazde i donesem burek. "Evo gazda ja donio burek, još je vruć, kaže Manda da ga je osobno sam izgazao nogama!" "E takog te volim, kad si poduzetan, kad radiš, pereš suđe, čaše, prostoriju krćme i kada naplatiš." "Dobro gazda, al aj mi reci što nikad ne uzmeš pare kad naplatim?" "Jer svakom drpiš trostruko. Šta si radio onom Palestincu? Jaseru Arafatu? "Ništ..". Jesam ja 100 put rekao kako nije lijepo gledat tuđu ženu? "Pa dobro, ja to od milja..."Od Milja!? Kolko ja znadem ti voliš od milja plavuše a Jaserova je bila crnka i dala mi je onu sliku Alajbegove đamije. "Pa dobro mogu i ja nešto pogledat ako je lijepo". "Možeš ali joj ne moraš davat broj telefona krćme pa da me zivka i psuje tebe, jer onda ja moram objavljivat rat Jaserovim ratnicima". Dok je gazda tako gunđo i kudio me, kaže gospodin prozor( Bill Gates) da je burek famozan, i da nikad nije pojeo tako sladak burek.(!?) Baš je glup taj Bill...burek ne može biti sladak, več odmesa, odsira, i odzelja. Gazda je stajao iza šanka, i glancao čaše, a ja ko ja, imao sam svoju odoru. To mi je gazda kupio. Čizme, pantole, kožnu jaknu, bijelu košulju i crnu kravatu. Eh umalo zaboravih. Gazdina poslovna politika je bila da svi moramo pokrov imati na glavi. Kapu. Ja sam dobio isti ko i gazda, zbog ravnopravnosti, kako mi je gazda kasnije objasnio. I moja i njegova kapa se zvala fes. I došla je Fed Ex-om sa Bliskog Istoka. Ošišo sam se na nulu, a ostavio sam samo brkove za znak raspoznavanja. Jedan put kad se zaratilo, da mi nije brkova ne bih dobro prošao. Uperio čovjek pušku u mene: "Ausweis sofort!" Ja neimadoh osobnu kartu i viknuh: "Heil Hitler". Kamarad možeš ić, reče jedan do njega koji je razumio i kineski. Eto od tada gazdu poznam. Imali smo i slovo iz abecede na njoj, a gazda mi je i to objasnio, da su se to Hrvati pod tim slovom borili da bi posvojili Bosnu, Hercegovinu, Sanđžak komad Italije točnije Trst jer se tamo išlo u šverc riflama. Pa da i oni zarade malo od šverca. Kaže gazda jednom prilikom da su moje najbolje koje postoje i da su stare 501 godinu."Dobro je gazda!"- jać nastavit sa pranjem suđa, a ti idi sa gostom ćakulat. I tako dok sam ja prao suđe i glancao čaše, kod nas su tijekom mjeseci i godina dolazili raznorazni pjevači Halid, Guns n Roses, Mladen Grdović, Serverina, Jelena Rozga, Lidija Bačić i neka grupa Sex Pistols isto ali bez basiste jer se oženio i ostavio bend. Kasnije kada sam porastao sam saznao da je svoju hanumu ukiselio jer mu se nije dopao ruž. Taj basist Sida je bio nadrogerisan. Za to je to i napravio. Ne volim drogu. Ondak su dolazili Viktor Orban, Donald Trump, onda je dolazio čovjek raketa Donaldov najveći neprijatelj jer stalno prijeti Americi sa raketlama sa borbenim glavama. Onda je dolazila Gabriela Merkel, pa Berlusconi koji nije nikada bio sam. Vazda je sa njim bilo cura plavih i crnih i crvenih. Ali ne ovakih crvenih ko što je danas crvenih i vjeruju u savez komunista. Gazda je nosio crvenu maramu pa je dobio traumu. Nije volio crvene i UDBA-u. To su brate Berlusconijeve bile žene za oko za ruku i za pojas okačit. Tolko dobro. Pošto sam bio konobar prišao sam Berlusconijevim curama i rekao: "Felatio, felatio!" Cure su ozbiljno svatile posao i dale na mene. Šta je dalje bilo, mogu napisati u svojim memoarima. Berlusconi je bio šarmer, i volio je darivati manje od sebe. Valjda po parama. Ja sam para imo kolko je gazda davao. I bilo mi je dosta. I ondak ko je još ono dolazio? Ček da se sjetim? Znam da od Srba nije niko dolazio jer su se jako nešto naljutili jer ih je gazda tamanio ko muve kućne u ratu. Mog su gazdu zvali prijetalji Herojem, al on je bio običan mali čovjek. I volio je bliskoistočni smisao za humor. I ja sam isto volio posebno kad je Berlusconi doveo par sirijskih cura. Brisao sam ja čaše i sjećao se kako su me izfelatirale. U mene je sve moralo biti u redu. Šank, police, gosti nisu smjeli donositi oružje, drogu, bijelo roblje. Crno su smjeli ali na vlastitu odgovornost. Prijetila je revolucija nakon Donalda Trumpa u Ameriki pa je htio postati kandidat da bi smirio stanje. Donald je bio velik čovjek. Al sam ja gazdu volio više, jer sam sa njim stalno išao u akciju. Vremeplovom smo se vraćali u prošlost i ispravljali greške ako smo ih neđe napravili. Ae! Imali smo više posla sa bogatima nego sa siromašnima. Gazda je to razumio, i nije dao da mi se išta dogodi. A pošto su kod nas dolazili razni narodni pjevači i sastavi kao što sam već rekao Guns n Roses, Sex Pistols, Damned, Real Kids, MC5, i drugi koje ovim putem stavljam na popis onih koje sam umalo zaboravio. Jest vala. Perem ja čaše i brišem kad nešto puče. Ja se okrenu, a ono čovjek iz Prozora (Bill Gates) osta rumena lica. Aha! Gazda mu zveknuo šamar jer je upetljan u trovanje čovječanstva sa nekim virusom Covic 19. Ša je bilo jarane!? -upitam ja kad je počeo čovjek prozor počeo nešto govoriti. Jel ti znaš đe si došo? Ovo je...ponovi za mnom i tu me gledaj. OVO JE!...sad reci krćma. KRĆMA...kod Satana...JES I LIKE SATAN...ne pitam te to majmune već ponovi...KOD SATANA...Panonskog...PANONIA. E tako...sad si naučio važnu lekciju da se ne zajebava i ne fali sa zločinom na javnom mjestu. Jesi skonto? Du ju anderstud? Imaš vraga u Americi pa nek te on odgaja kad nisu ćaća i mater. Bil Gates počme plakat i klecajući ode vanka. Pazi na kanal!-sam još uspio viknuti za njim. Nisam uspio u namjeri, jer je upo u njega a u taj kanal su komšije bacale govna iz cisterni u koje su upumpavale govna i smeće. "Znači gazda on se ne če izvaditi iz njega dok ne okaje grijehe svoje? Tako je mali! "Gazda možemo li mi iz Bosne uvesti nargile. Ja sam vidio u prolazu kada smo bili u Palestini da su ljudi pušili nargile i pili čaj. Mogli bi to uvesti kao posebnu ponudu zagoste." Šta će im nargila?" "Jel imaju ašiša? Imaju...Pa neka puše brate mili kolko hoće". Ionako ispadne sa kamiona svaki mjesec drveni sanduk od 30kg ašiša. "Jest vala gazda, znaš poso al ga zna i vozač kamiona. Štas mu ono reko? Budem li te vidio da mladeži prodaješ drogu, ostaćeš bez noge idući put kad budeš sjeo u krćmu". "A jes vala jesi ga ustrašio..." Takva je poslovna politika bila u gazde. Gazda je volio čist račun i žene. Svak onaj koji je mislio da nije volio taj se zajebo. Ako se nije ženio, to ne znači da nije volio žene. Pa ni Isus se nije ženio, tako kaže glasnogovornik iz Vatikana. Da ne kažem nešto teže, pustit ću grupu neku da pjeva, bolje nego da kažem neku parabolu, pa ću još i veći glupost napraviti. "Ta ti je pametna!"-Zapiši za sutra. Lepog Maria zovni treba se pripremiti za novi rat. Golub pismonoša mi je javio da počinje. Su kim, tj. protiv koga? Ja gazda ne bi više u sanitet...pun mi fes zavoja i tableta. Gazda me pogleda, priđe i odigne fes sa moje glave. Od kad ovo nosiš?- prosuše se tablete, ispadoše dva prva zavoja, pincete i škare za zavoj. "Od 1991 nosim!-rekoh. Ne moraš više prvi zavoj nosat, od sada i od ovog trenutka si razdužen ko i ja, nas rat ne interesira jer se rat vodi na Zamlji, a do tamo ne možemo niti svemirskim brodom, al zato imamo besplatanu internetsku televiziju, i gledamo šta se događa onima koji su a jesu. A ovo je njihov san, ono što sanjaju. Gazda, sad znam! Mogli bi smo se nazvat: Dobar, loš, jao! Može...reče gazda i zapali cigaretu iz duvankese.