Novo!

Masonska loža u Vinkovcima

 images (2)

Ulomak iz knjige I.Mužića…

Masonska loža formirana je od prilike 1938. god. ĉije je glavno sjedište bilo u Osijeku. Cilj organizacije nije bio politiĉki niti je bio u vezi sa bilo kojom političkom strankom, već kulturnohumanom i sastojao se praktički iz pomaganja kulturno humanih institucija na pr. književnosti i književnika, studenata, bolesnih, nemoćnih, bolnica, siročadi, sirotišta i t.d., te na kraju naglašavanju i njegovanju ljubavi i međusobnog razumjevanja među ljudima i narodima.(!?)

Po staležu bila je većina iz redova intelektualaca: advokata, lječnika, apotekara, veterinara, te trgovaca, industrijalaca koji su u većini apsolvirali trgovaĉke škole.
U perspektivi razvitka pomenute organizacije bilo je za cilj podizanje kulturnog nivoa, humanog shvaćanja među članovima i proširujući svoj krug članova da te principe proširi i na dalje slojeve ljudi za koje se držalo da za ovakove ideje imaju smisla.

Prilikom formiranja pomenute organizacije u samom početku brojila je oko deset članova u kojoj su bili: Dr. Ignjat Lang iz Vinkovaca, koji je tada bio član odbora, Rudolf Gros, trgovac iz Vinkovaca, koji je bio tada samo član, Dr. Horn iz Osijeka, advokat, koji je tada bio predsjednik organizacije, Dr. Edmunt Aldman, lječnik iz Osijeka, koji je poslje smrti Dr. Horna postao predsjednik, a dotle vršio dužnost podpredsjednika, Dr. Margulije Lazar, lječnik, sada ravnatelj bolnice u Osijeku, koji je bio član odbora i Štajner iz Vukovara, trgovac drvom i još neki drugi kojima se imena i prezimena nemogu sjetiti.

Od dana formiranja pa do pred rat 1941. god. organizacija je postepeno primala nove članove, tako da je u 1941. god., te je iste godine organizacija brojila 25–30 članova. Naknadno su pristupili u dotičnu organizaciju: iz Vinkovaca Armin Borovic, trgovac i ja, za tim iz Osijeka Dr. Karlo Vajsman lječnik iz Osijeka, Dr. Karlo Ornštajn iz Osijeka, lječnik, Dr. Oberzon Đuro, lječnik iz Osijeka, Eht Adolf, apotekar iz Osijeka i još druga lica kojima se nemogu sjetiti imena i prezimena.
Od samog formiranja organizacije pa do 1939. god. rukovodioc je bio Dr. Horn, a poslje njegove smrti do kapitulacije stare Jugoslavije bio je Dr. Altman Edmund.

Kako sam već gore napomenuo da je glavno sjedište naše organizacije bilo u Osijeku za Slavoniju, a centrala se je nalazila u Zagrebu. Naša filijala u Osijeku posjedovala je jedan iznajmljeni stan, a koji se je nalazio u zgradi (koliko se sjećam) Jugoslavenske banke u današnjoj Radićevoj ulici. Od nekretnine nije ništa posjedovala, dok od pokretnine bio je kompletan namještaj za dve sobe, jedna biblioteka, nije mi poznato koliko je u blagajni bilo novca prilikom kapitulacije biv. Jugoslavije, već bi to mogao znati netko od članova koji su danas živi. Također napominjem da se novac nije podjelio među članovima prije kapitulacije biv. Jugoslavije. Što se tiče biblioteke i namještaja također neznam kud je što završilo.

Koliko je meni poznato novac koje se je ubirao od članova u vidu članarine nije mjenjan u stranu va-lutu, a niti znam da je bio ulagan u koju banku i ako predpostavljam da je mogao biti.
Kako smo već gore napomenuli od samog početka organizacije pa do kapitulacije stare Jugoslavije aprila mj. 1941. god. sačinjavali su je sledeći:

1.) Dr. Ignjat Lang, po narodnosti Jevrejin, državljanin FNRJ-e, po zanimanju advokat, iz trgovačke porodice potječe, koji je tada živio u Vinkovcima. Od svoje bliže rodbine imao je sina Dr. Rikard Lang, sada profesor univerziteta u Zagrebu.

2.) Gros Rudolf, po narodnosti Jevrejin, državljanin FNRJ, trgovac iz Vinkovaca, potjecao je iz trgovačke porodice, a koji 1941. god. izbjegao u Italiju, a za tim u Švicarsku, gdje je 1945. god. umro. Od svoje bliže rodbine ima sina Zlatka, koji je bio činovnik u Ministarstvu trgovine u Beogradu sve do svog odlaska u Palestinu prije dvije godine, gdje se i danas nalazi u mjestu Haifi. Gros Rudolfa je žena umrla u emigraciji, dok kćerka Vilma nalazi se skupa sa bratom Zlatkom u Palestini.

3.) Dr. Armin Borovic, trgovac iz Vinkovaca, po narodnosti Jevrejin, državljanin FNRJ-e, proisticao je iz trgovaĉke porodice. Od 1942. g. do konca rata bio je u partizanima, za tim je došao u Vinkovce i 1. maja 1951. g. skupa sa ženom, Margitom, sinom Ivanom i kćerkom Jelkom odselio se u Palestinu i stanuje u Jerusalemu, gdje se i danas nalazi.

4.) Dr. Horn, kojem je mislim bilo ime Josip, po narodnosti Jevrejin, državljanin FNRJ-e, advokat iz Osijeka, potjecao je iz činovniĉke porodice. Imenovani je umro koncem 1939. god. u Osijeku. Koliko znam djece nije imao u braku.

5.) Dr. Edmund Altman, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, po zanimanju ljeĉnik, potjeĉe iz trgovačke porodice, boravio u Osijeku. Koliko se sjećam od svoje bližnje rodbine nije imao nikoga.

6.) Margulijes Lazar, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, lječnik, potjecao iz trgovačke porodice, živio u Osijeku, gdje se i danas nalazi na dužnosti ravnatelja Glavne bolnice. Imenovani ima ženu i bez djece je u braku.

7.) Štajner, kojemu neznam imena, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, po zanimanju trgovac iz čije je porodice i potjecao, živio u Vukovaru.

8.) Dr. Karlo Vajsman, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, lječnik iz Osijeka, gdje i danas živi, a radi u dječijoj bolnici kao lječnik. Imenovani ima ženu i kćerku koje se nalaze zajedno sa njime.

9.) Dr. Karlo Ornštajn, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, po zanimanju lječnik, potječe iz trgovačke porodice, sada živi u Osijeku kao rengenolog u bolnici, koji od svoje porodice ima samo ţenu i kćerku, koje se nalaze skupa sa njime.

10.) Dr. Oberzon Đuro, lječnik, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, potječe iz trgovačke porodice, tada živio u Osijeku.

11.) Eht Adolf, Jevrejin, državljanin FNRJ-e, po zanimanju apotekar, potječe iz zanatske porodice, živio u Osijeku.

Sastanke smo održavali po potrebi, ali i to najkasnije u roku od dva mjeseca. Na tim sastancima održavana su predavanja iz nauke: medicine, prava, filozofije, historije, te književnosti i muzike. Posjećivali se bolesni članovi, određivao se novac za stipendije, bolnice, sirotišta i slično i vodili se nevezani prijateljski razgovori. Pitanje članarine nije bila obavezna suma, već je svaki prema svojim mogućnostima mjesečno uplaćivao. Članarina se kretala od 200–1000 dinara od prilike.

Naša organizacija imala je direktnu vezu samo sa centralom u Zagrebu, dok sa ostalim organizacijama imali smo vrlo malo kontakta. Za vreme mojeg boravka tj. do kapitulacije stare Jugoslavije održan je jedan kongres u Novom Sadu, na kojem su bile zastupljene sve organizacije iz cjele zemlje. Koliko je meni poznato veze sa inostranstvom postojale su jedino preko centrale.

Koliko je meni poznato do danas nema mogućnosti tj. nije učinjen ni jedan pokušaj u tom pravcu da bi se pomenuta organizacija oformila i ponovno počela djelovati.
Vinkovci dne 17. IV. 1951. god. Dr. Štark Adolf

 

I.Mužić/Stric Ivan

 …

Nikad prodan Domovini odan!

Stric Ivan!

tekst-i-fotografija

Oglasi
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: