Novo!

NDH – nezavisna – poluzavisna – država – ili ni nezavisna niti država, pitanje je sad!?

Dragi Striče,
prije svega objašnjenje što se nekoliko dana nisam javljao. Bio sam u posjeti kćeri i unucima u
našoj Prijestolnici, a onda sam tamo, ne imajući pri sebi moje računalo a smartphone ima
tako jadnu tipkovnicu, razmišljao o ovoj temi, koja nosi naslov Nezavisna Država Hrvatska.
U jednom od svojih prošlih promišljanja rekoh da se malo ozbiljnije moram uhvatiti s ovim
problemom s kojim sve do 1993. nisam ni sam bio potpuno “kod kuće”.
No prije svega polazište ove teme je bivši sustav koji je toliko usadio u glave svima nama
da NDH nije bila ni država a još manje nezavisna i da je bila zlotvorska tvorevina, krvavo
mučilište svih koji nisu mislili kao Poglavnik i da je on rasprodao Hrvatsku (o toj laži sam
već pisao, i na žalost mnogi i dan danas vjeruju u nju).
NDH je stvorena u jednom povijesnom trenutku kada je bjesnio svjetski sukob i u tom
trenutku Hrvati su pokušali najzad skinuti Srbski jaram koji ih je okovane držao od 1918.
U političkom smislu, neovisno lijevi ili desnoga nazora, bili su za ukidanje Jugoslavije.
To se vidi iz stava KPJ – Proleter, 28. prosinac 1932., citat:
TZV. “Velebitski ustanak”
“U posljednje vrijeme počinje da se širi osobito u Lici i sjevernoj Dalmaciji ustaški pokret
protiv srpskih okupatorskih vlasti. Bilo je više sukoba između naoružanih ustaša i žandara.
Među Šibenikom i Benkovcem ustaše su digli u zrak četiri žandarske kasarne. U sukobima u
Lici zarobili su ustaše 5 žandara i odveli ih sobom kao taoce. Vlada je, da uguši pokret proglasila
opsadno stanje u tim krajevima, poslala tamo 1,400 žandara, tri bataljona vojske, dva kavalerijska
odreda strojnihpušaka (mitraljeza) i jednu brdsku bateriju. […]

Iz okolnosti da ustaški pokret započinje u Lici i sjevernoj Dalmaciji – najsiromašnijim krajevima Jugoslavije
– može se zaključiti da socijalno-ekonomski momenti igraju veliku ulogu u tom pokretu. Ali značenje nacionalnog
momenta također je veliko, jer je pokret najviše razvijen u hrvatskim dijelovima Like i sjev. Dalmacije.
Komunistička Partija pozdravlja ustaški pokret ličkih i dalmatinskih seljaka i stavlja se potpuno na njihovu stranu.
Dužnost je svih komunističkih organizacija i svakog komuniste da taj pokret potpomognu, organiziraju i predvode.”
završen citat.

Što se tiče političkog odnosa KPJ i Ustaša, tu se KPJ nije slagala s političkim stavovima Ustaša
jer je svaka nacionalna težnja bila protiv internacionalizma koji je KPJ pod vođstvom Moskve
provodila.

Ne ulazeći u povijesni razvoj pojma “država”, kako od samog početka ljudskog roda koji se radi
opstanka na određenom teritoriju morao na neki način organizirati, pozabavimo se sada čistom
definicijom kako danas Encyclopedia Britanica i Enciklopedia HLZ Miroslav Krleža, definiraju pojam
DRŽAVA.
https://www.britannica.com/
State (sovereign political entity)
State, political organization of society, or the body politic, or, more narrowly, the institutions of government.
The state is a form of human association distinguished from other social groups by its purpose, the establishment
of order and security; its methods, the laws and their enforcement.
Prijevod:
Država (suverena politička jedinica)
Država, politička organizacija društva, ili tijelo političke, ili, usko, institucije vlasti. Država je oblik
ljudskog udruživanja koji se razlikuje od drugih društvenih skupina prema svojoj svrsi, uspostavljanju
reda i sigurnosti; njegove metode, zakone i njihovu provedbu.
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16368
(Enciklopedia HLZ M.Krleža)
država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan entitet
sposoban ulaziti u odnose s drugim takvim entitetima a koji ima međunarodnu pravnu osobnost; aparat sile koji jamči
sigurnost političke zajednice i svih njezinih članova. Bitni elementi države jesu: stalno stanovništvo (državljani), određen
teritorij i suverena vlast. Državnu vlast obavljaju državni organi, koje obično određuje ustav države. Države po polit.
uređenju mogu biti jedinstvene (unitarne) i složene (federativne), po obliku vladavine monarhije i republike, a po
vrsti polit. režima demokratske i autokratske.
Država u međunarodnom pravu
Sa stajališta međunar. prava, država je zajednica što na određenom području djeluje u obliku najviše organizacije pravnoga
poretka. Za postojanje države kao subjekta međunar. prava zahtijeva se određeno područje, ljudstvo i organizacija vlasti
neovisna o drugoj državi. Postanak države mora biti efektivan. Za postanak države nije potrebno da joj sve granice budu
potpuno utvrđene.

Država ne propada ni kada je njezino područje – djelomice ili u cijelosti – okupirano. (naglasio I.Č.)

Promjena načina vladanja u državi, makar i u suprotnosti s postojećim pravnim poretkom, ne utječe na postojanje te
države kao subjekta međunar. prava. Država može dobrovoljno na drugu državu prenijeti dio svojih suverenih ovlasti,
a da time ne gubi status države u smislu međunar. prava (npr. Lihtenštajn, Monako, San Marino). Ni dobrovoljno prenošenje
ovlasti na organe međunar. organizacija kojeimaju elemente naddržavnosti (npr. Europska unija) ne dovodi
pitanje postojanje države i njezinu suverenost.

Prema i jednoj i drugoj enciklopediji DRŽAVA mora imati:

1. teritorij
2. ljudstvo
3. granice
4. upravu (red,zakoni)
5. pravni poredak neovisno o drugoj državi
6. država ne propada ni kada je njezino područje – djelomice ili u cijelosti – okupirano. (naglasio I.Č.)

Osim ovih klasičnih definicija koje u sebi sadrže sukus pojma DRŽAVA postoji još masu
elemenata koji se navode kao potvrda da neka država postoji, a koji nisu nužni da pojam
države kao takve opstane
 (danas imamo čisti i jasni primjer države KOSOVO):

1. priznanje drugih država
2. himna
3. Novčana jedinica
4. vojna i civilna organiziranost …itd….itd

Vratimo se sada našoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj iz 1941. godine
Prema definicijama koje sam prenio iz dvije najznačajnije enciklopedije NDH je:

1. IMALA TERITORIJ
2. IMALA SVOJE GRAĐANE – LJUDSTVO
3. IMALA SVOJE GRANICE
4. IMALA SVOJU UPRAVU (ZAKONODAVSTVO)
5. IMALA PRIZNANJE DRUGIH DRŽAVA (broj nije bitan, jer kako vidimo niti
država Kosovo nije priznata od svih drugih država)
6. IMALA SVOJU HIMNU
7. IMALA SVOJU ZASTAVU
8. IMALA SVOJU NOVČANU JEDINICU
9. IMALA CIVILNU ORGANIZIRANOST – POLICIJU
10. IMALA VOJNU ORGANIZIRANOST – VOJNICU
11. IMALA LOKALNE ORGANE UPRAVE
12. IMALA DJELOMIČNO OKUPIRAN TERITORIJ
a kao što vidimo definicija kaže da država nije propala u
slučaju da njeno područje djelomično ili u cijelosti okupirano.

I sada dragi Striče dolazimo do onog pitanja koje čini cijeli problem s nazivom
NDH a to su SRBI.
Srbi nisu ni 1941. a sami vidimo ni 1991. željeli državu Hrvatsku. Pisao sam Ti
kako sam njihovim starcima davao hranu i vodu u Oluji i kako sam
sutradan našao to netaknuto, valjda su mislili da ću ih otrovati ili im
se sama pomisao da jedu hrvatsku hranu zgadila, eto u tome je problem
i 1941. i 1991. digli su pušku na svoju državu. A zna se kako se država s pobunjenicima nosi.

Stoga mogu samo reći slijedeće:

NDH JE BILA DRŽAVA HRVATSKOG NARODA I ONIH SVIH KOJI SU JE KAO
DRŽAVU PRIHVATILI. 
Što je postojala u takvim povijesnim okvirima svjetskog
rata, to je sasvim druga stvar.

Definicije koje sam gore naveo od 1. do 11. mogu se i u potpunosti
odnositi i na današnju REPUBLIKU HRVATSKU. Pa čak i definicija
pod 12. se odnosi na nju. Međutim razlike u svjetskim okvirima su
danas potpuno drugačije nego 1941.
Stoga te razlike ne čine nikakvu razliku u samom pojmu državnosti.
Dapače, čine samo političku, društvenu, filozofsku i intelektualnu
razliku u pojmu NDH i RH, ali ne i POJMOVNU TAZLIKU.
Tu su potpuno jednake u pojmu DRŽAVA.

 

 

Izvor:Ivan Čavrak

3 Comments on NDH – nezavisna – poluzavisna – država – ili ni nezavisna niti država, pitanje je sad!?

 1. Milan Boban // 07/06/2018 at 20:31 //

  Bog! dragi moj hrvatske brate Ivane Čavrak,

  Hvala ti na ovom lijepom opisu. Ti govoriš jezikom svih poštenih i državotvornih Hrvata…Samo nastavi. Volim čitati sve što ti pišeš. Veliki poZDravi. Mile Boban, Otporaš.)
  http://otporas.com/zena-maksa-luburica-spanjolka-kaze-da-je-iz-ljubuskog-pise-genera-drinjanin/

 2. Milan Boban // 08/06/2018 at 15:43 //

  Evo Zore, Evo Dana, Evo Jure i Bobana…
  http://otporas.com/evo-zore

 3. Milan Boban // 09/06/2018 at 00:51 //

  Hercegovački Hrvat Franjo Cigić u borbi za Hrvatsku Državu…
  https://kamenjar.com/herceg

Comments are closed.

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: